NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
An improved clenbuterol detection by immunochromatographic assay with bacteria@Au composite as signal amplifier 期刊论文
FOOD CHEMISTRY, 2018, 卷号: 262, 页码: 48-55
作者:  Huang, Qiong;  Bu, Tong;  Zhang, Wentao;  Yan, Lingzhi;  Zhang, Mengyue;  Yang, Qingfeng;  Huang, Lunjie;  Yang, Baowei;  Hu, Na;  Suo, Yourui;  Wang, Jianlong;  Zhang, Daohong
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/12/05
Immunochromatographic Assay  Clenbuterol  Bacteria  Gold Nanoparticles  Signal Amplification