NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共183条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Biomass reinforced graphene oxide solid/liquid phase membrane extraction for the measurement of Pb(II) in food samples 期刊论文
FOOD CHEMISTRY, 2018, 卷号: 269, 页码: 9-15
作者:  Wang, Jing;  Liu, Manshun;  Zhang, Liang;  Zhang, Tianshu;  Yue, Tianli;  Li, Zhonghong;  Hu, Na;  Suo, Yourui;  Wang, Jianlong
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/12/05
Biomass  Graphene Oxide Membrane  Solid/liquid Phase Extraction  Pb(Ii)  Food Sample  
A novel and sensitive method for determining vitamin B3 and B7 by pre-column derivatization and high-performance liquid chromatography method with fluorescence detection 期刊论文
PLOS ONE, 2018, 卷号: 13, 期号: 6
作者:  Fan, Baolei;  You, Jinmao;  Suo, Yourui;  Qian, Chunqi
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/05
Subcritical water extraction, UPLC-Triple-TOF/MS analysis and antioxidant activity of anthocyanins from Lycium ruthenicum Murr. 期刊论文
FOOD CHEMISTRY, 2018, 卷号: 249, 页码: 119-126
作者:  Wang, Yuwei;  Luan, Guangxiang;  Zhou, Wu;  Meng, Jing;  Wang, Honglun;  Hu, Na;  Suo, Yourui
收藏  |  浏览/下载:36/0  |  提交时间:2018/07/25
Subcritical Water Extraction (Swe)  Lycium Ruthenicum Murr.  Anthocyanin  Antioxidant Activity  
Gas Purge-Microsyringe Extraction Coupled with Liquid Chromatography and Fluorescence Detection for the Determination of Aldehydes from Fried Meat 期刊论文
FOOD ANALYTICAL METHODS, 2018, 卷号: 11, 期号: 5, 页码: 1390-1397
作者:  Li, Yanxin;  Zhang, Shijuan;  Lu, Fengli;  Liu, Qian;  You, Jinmao
收藏  |  浏览/下载:25/0  |  提交时间:2018/07/25
Aldehydes  Meat  Fluorescence  Gp-mse  Hplc  
New fluorescent labeling reagent Benzimidazo[2,1-b]quinazoline-12 (6H) -one-5-ethylimidazole ester and its application in the analysis of endocrine disrupting compounds in milk by high performance liquid chromatography with fluorescence detection 期刊论文
MICROCHEMICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 138, 页码: 309-315
作者:  Liu, Jiamin;  You, Jinmao;  Zhang, Shijuan;  Song, Cuihua;  Ji, Zhongyin;  Zhuang, Jianlin;  Yu, Yanxin
收藏  |  浏览/下载:26/0  |  提交时间:2018/12/05
Endocrine Disrupting Compounds  Derivatization  High Performance Liquid Chromatography  Fluorescence Detection  Benzimidazo[2  1-b]Quinazoline-12 (6h) -one-5-ethylimidazole Ester  
Efficient Separation of Four Antibacterial Diterpenes from the Roots of Salvia Prattii Using Non-Aqueous Hydrophilic Solid-Phase Extraction Followed by Preparative High-Performance Liquid Chromatography 期刊论文
MOLECULES, 2018, 卷号: 23, 期号: 3
作者:  Dang, Jun;  Cui, Yulei;  Pei, Jinjin;  Yue, Huilan;  Liu, Zenggen;  Wang, Weidong;  Jiao, Lijin;  Mei, Lijuan;  Wang, Qilan;  Tao, Yanduo;  Shao, Yun
收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2018/12/05
Salvia Prattii  Antibacterial Diterpenes  Hydrophilic Solid-phase Extraction  Preparative High-performance Liquid Chromatography  
2-(4-Amino)-Phenyl-1-Hydrogen-Phenanthrene [9,10-d] Imidazole as a Novel Fluorescent Labeling Reagent for Determination of Fatty Acids in Raspberry 期刊论文
FOOD ANALYTICAL METHODS, 2018, 卷号: 11, 期号: 2, 页码: 451-465
作者:  Wang, Yuwei;  Luan, Guangxiang;  Zhou, Wu;  You, Jinmao;  Hu, Na;  Suo, Yourui
收藏  |  浏览/下载:47/0  |  提交时间:2018/04/26
High-performance Liquid Chromatography With Fluorescence Detection And Online Mass Spectrometry Identification  Pre-column Derivatization  Raspberry  2-(4-amino)-phenyl-1-hydrogen-phenanthrene [9  Fatty Acids  10-d] Imidazole  
Purification and characterization of plantaricin SLG1, a novel bacteriocin produced by Lb. plantarum isolated from yak cheese 期刊论文
FOOD CONTROL, 2018, 卷号: 84, 页码: 111-117
作者:  Pei, Jinjin;  Li, Xinsheng;  Han, Hao;  Tao, Yanduo
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/07/25
Lb. Plantarum  Bacteriocin  Yak Milk Cheeses  Magnetic Liposomes  Characterizations  
Core-shell magnetic molecularly imprinted polymers used rhodamine B hydroxyproline derivate as template combined with in situ derivatization for the specific measurement of L-hydroxyproline 期刊论文
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2018, 卷号: 1532, 页码: 30-39
作者:  Zheng, Longfang;  Zhao, Xian-En;  Ji, Wenhua;  Wang, Xiao;  Tao, Yanduo;  Sun, Jing;  Xu, Yanqiu;  Wang, Xin;  Zhu, Shuyun;  You, Jinmao
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/07/25
L-hydroxyproline  In Situ Derivatization  Magnetic Molecularly Imprinted Polymer  Specific Extraction  Dairy Products  
Selectively screen the antibacterial peptide from the hydrolysates of highland barley 期刊论文
ENGINEERING IN LIFE SCIENCES, 2018, 卷号: 18, 期号: 1, 页码: 48-54
作者:  Pei, Jinjin;  Feng, Zhenzhen;  Ren, Ting;  Jin, Wengang;  Li, Xinsheng;  Chen, Dejing;  Tao, Yanduo;  Dang, Jun
收藏  |  浏览/下载:60/0  |  提交时间:2018/04/26
Antibacterial Peptide  Characterization  Highland Barley  Magnetic Liposome  Purification