NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
UV-B Radiation Induces Root Bending Through the Flavonoid-Mediated Auxin Pathway in Arabidopsis 期刊论文
FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, 2018, 卷号: 9
作者:  Wan, Jinpeng;  Zhang, Ping;  Wang, Ruling;  Sun, Liangliang;  Wang, Wenying;  Zhou, Huakun;  Xu, Jin
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/12/05
Ultraviolet (Uv)-b  Root Bending  Tropism  Auxin  Flavonoids  
Distribution of sialic acid receptors and experimental infections with different subtypes of influenza A viruses in Qinghai-Tibet plateau wild pika 期刊论文
Virology Journal, 2015, 卷号: 12
作者:  Li, Yan;  Xiao, Haixia;  Huang, Chaobin;  Sun, Haigang;  Li, Laixing;  Su, Jingliang;  Ma, Juncai;  Liu, Di;  Wang, Han;  Liu, Wenjun;  Gao, George F.;  Li, Xiangdong;  Yan, Jinghua
浏览  |  Adobe PDF(3044Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:89/4  |  提交时间:2015/12/17
Sialic Acid Receptors  Experimental Infection  Influenza a Viruses  Wild Plateau Pika  Pathogenic Changes  
Cadmium interferes with maintenance of auxin homeostasis in Arabidopsis seedlings 期刊论文
JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 2013, 卷号: 170, 期号: 11, 页码: 965-975
作者:  Hu, Yan Feng;  Zhou, Guoying;  Na, Xiao Fan;  Yang, Lijing;  Nan, Wen Bin;  Liu, Xu;  Zhang, Yong Qiang;  Li, Jiao Long;  Bi, Yu Rong;  Bi, YR (reprint author), Lanzhou Univ, Sch Life Sci, Minist Educ, Key Lab Cell Act & Stress Adaptat, Lanzhou 730000, Gansu, Peoples R China.
Adobe PDF(3113Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:387/78  |  提交时间:2014/05/09
Arabidopsis  Auxin Homeostasis  Cadmium  Heavy Metal  Lateral Root