NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共390条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Identification of cancer prognosis-associated functional modules using differential co-expression networks 期刊论文
ONCOTARGET, 2017, 卷号: 8, 期号: 68, 页码: 112928-112941
作者:  Yu, Wenshuai;  Zhao, Shengjie;  Wang, Yongcui;  Zhao, Brian Nlong;  Zhao, Weiling;  Zhou, Xiaobo
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/07/25
Co-expression Network  Prognosis  Ho-gsvd  Gene Module  Cancer  
A highly water-soluble, sensitive, coumarin-based fluorescent probe for detecting thiols, and its application in bioimaging 期刊论文
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, 2017, 卷号: 41, 期号: 24, 页码: 15277-15282
作者:  Guo, Lan;  Yang, Daoshan;  Xia, Lian;  Qu, Fei;  Dou, Yanan;  Qu, Fengli;  Kong, Rongmei;  You, Jinmao
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/07/25
Direct cross-coupling of aryl alkynyliodines with arylsulfinic acids leading to alkynyl sulfones under catalyst-free conditions 期刊论文
TETRAHEDRON LETTERS, 2017, 卷号: 58, 期号: 51, 页码: 4799-4802
作者:  Wang, Leilei;  Wei, Wei;  Yang, Daoshan;  Cui, Huanhuan;  Yue, Huilan;  Wang, Hua
收藏  |  浏览/下载:52/0  |  提交时间:2018/04/26
Alkynyliodines  Sulfinic Acids  Alkynyl Sulfones  Additive-free  Catalyst-free  
Facet-selective response of trigger molecule to CeO2 {110} for up-regulating oxidase-like activity 期刊论文
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2017, 卷号: 330, 页码: 746-752
作者:  Huang, Lunjie;  Zhang, Wentao;  Chen, Kai;  Zhu, Wenxin;  Liu, Xinnan;  Wang, Rong;  Zhang, Xu;  Hu, Na;  Suo, Yourui;  Wang, Jianlong
收藏  |  浏览/下载:101/0  |  提交时间:2018/01/02
Biocatalysis  Colorimetric Biosensor  Facet Dependence  Modulating Strategy  Nanoceria  Oxidase Mimics  
Responses of phenology and seed production of annual Koenigia islandica to warming in a desertified alpine meadow 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2017, 卷号: 247, 页码: 376-384
作者:  Cui, Shujuan;  Meng, Fandong;  Ji Suonan;  Qi Wang;  Li, Bowen;  Liu, Peipei;  Renzeng, Wangmu;  Lv, Wangwang;  Jiang, Lili;  Zhang, Lirong;  Li, Xine;  Li, Yaoming;  Zhang, Zhenhua;  Luo, Caiyun;  Tsechoe, Dorji;  Wang, Shiping
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/07/25
Annual Plant Species  Phenological Sequences  Seed Number  Seed Mass  Seed Size  Alpine Meadow  Tibetan Plateau  
Antimicrobial peptides sourced from post-butter processing waste yak milk protein hydrolysates 期刊论文
AMB EXPRESS, 2017, 卷号: 7
作者:  Pei, Jinjin;  Jiang, Hai;  Li, Xinsheng;  Jin, Wengang;  Tao, Yanduo
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/07/25
Antimicrobial Peptides  Yak Milk  Hydrolysates  Isolation  
Genomic signature of highland adaptation in fish: a case study in Tibetan Schizothoracinae species 期刊论文
BMC GENOMICS, 2017, 卷号: 18
作者:  Tong, Chao;  Tian, Fei;  Zhao, Kai
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/07/25
Comparative Genomics  Schizothoracinae  Highland Adaptation  Positive Selection  Innate Immunity  
Linkages of plant stoichiometry to ecosystem production and carbon fluxes with increasing nitrogen inputs in an alpine steppe 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2017, 卷号: 23, 期号: 12, 页码: 5249-5259
作者:  Peng, Yunfeng;  Li, Fei;  Zhou, Guoying;  Fang, Kai;  Zhang, Dianye;  Li, Changbin;  Yang, Guibiao;  Wang, Guanqin;  Wang, Jun;  Yang, Yuanhe
收藏  |  浏览/下载:105/0  |  提交时间:2018/01/02
Carbon (c) Cycle  Ecosystem Respiration  Gross Ecosystem Productivity  Net Ecosystem Carbon Exchange  Nitrogen Addition  Nitrogen:Phosphorous (n:p) Ratio  N-p Imbalance  
CASCIRE surveillance network and work on avian influenza viruses 期刊论文
SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES, 2017, 卷号: 60, 期号: 12, 页码: 1386-1391
作者:  Bi, Yuhai;  Shi, Weifeng;  Chen, Jianjun;  Chen, Quanjiao;  Ma, Zhenghai;  Wong, Gary;  Tian, Wenxia;  Yin, Renfu;  Fu, Guanghua;  Yang, Yongchun;  Liu, William J.;  Quan, Chuansong;  Wang, Qianli;  He, Shenghu;  Li, Xiangdong;  Xia, Qianfeng;  Wang, Lixin;  Pan, Zhaohui;  Li, Laixing;  Li, Hong;  Xu, Wen;  Luo, Ying;  Zeng, Hui;  Dai, Lianpan;  Xiao, Haixia;  Sharshov, Kirill;  Shestopalov, Alexander;  Shi, Yi;  Yan, Jinghua;  Li, Xuebing;  Liu, Yingxia;  Lei, Fumin;  Liu, Wenjun;  Gao, George F.
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/07/25
PtoMYB170 positively regulates lignin deposition during wood formation in poplar and confers drought tolerance in transgenic Arabidopsis 期刊论文
TREE PHYSIOLOGY, 2017, 卷号: 37, 期号: 12, 页码: 1713-1726
作者:  Xu, Changzheng;  Fu, Xiaokang;  Liu, Rui;  Guo, Li;  Ran, Lingyu;  Li, Chaofeng;  Tian, Qiaoyan;  Jiao, Bo;  Wang, Bangjun;  Luo, Keming
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/07/25
Drought Tolerance  Myb Transcription Factor  Populus Tomentosa  Stomatal Aperture  Wood Formation