NWIPB OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
De novo sequencing transcriptome of endemic Gentiana straminea (Gentianaceae) to identify genes involved in the biosynthesis of active ingredients 期刊论文
GENE, 2016, 卷号: 575, 期号: 1, 页码: 160-170
作者:  Zhou, Dangwei;  Gao, Shan;  Wang, Huan;  Lei, Tianxiang;  Shen, Jianwei;  Gao, Jie;  Chen, Shilong;  Yin, Jia;  Liu, Jianquan
收藏  |  浏览/下载:37/0  |  提交时间:2016/12/19
G. Straminea  Illumina Sequencing  Transcriptome  Flavonoids  Iridoid  Qrt-pcr  Ssr  Qinghai-tibet Plateau  
DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF POLYMORPHIC MICROSATELLITE LOCI FOR SAXIFRAGA EGREGIA (SAXIFRAGACEAE) 期刊论文
APPLICATIONS IN PLANT SCIENCES, 2015, 卷号: 3, 期号: 8
作者:  Zhang, Faqi;  Li, Yinhu;  Gao, Qingbo;  Lei, Shuyun;  Khan, Gulzar;  Yang, Huiling;  Chen, Shilong
浏览  |  Adobe PDF(501Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:53/10  |  提交时间:2015/12/17
Genetic Diversity  Microsatellite Loci  Qinghai-tibet Plateau  Saxifraga Egregia  Saxifragaceae