NWIPB OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共6条,第1-6条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Effects of warming and grazing on dissolved organic nitrogen in a Tibetan alpine meadow ecosystem 期刊论文
SOIL & TILLAGE RESEARCH, 2016, 卷号: 158, 页码: 156-164
作者:  Jiang, Lili;  Wang, Shiping;  Luo, Caiyun;  Zhu, Xiaoxue;  Kardol, Paul;  Zhang, Zhenhua;  Li, Yaoming;  Wang, Changshun;  Wang, Yanfen;  Jones, Davey L.
收藏  |  浏览/下载:34/0  |  提交时间:2016/07/19
Alpine Meadow  Dissolved Organic Nitrogen  Plant n Uptake  Nitrogen Cycling  Global Warming  
Effects of warming and grazing on dissolved organic nitrogen in a Tibetan alpine meadow ecosystem 期刊论文
SOIL & TILLAGE RESEARCH, 2016, 卷号: 158, 页码: 156-164
作者:  Jiang, Lili;  Wang, Shiping;  Luo, Caiyun;  Zhu, Xiaoxue;  Kardol, Paul;  Zhang, Zhenhua;  Li, Yaoming;  Wang, Changshun;  Wang, Yanfen;  Jones, Davey L.
收藏  |  浏览/下载:57/0  |  提交时间:2016/07/19
Alpine Meadow  Dissolved Organic Nitrogen  Plant n Uptake  Nitrogen Cycling  Global Warming  
Effects of warming and grazing on dissolved organic nitrogen in a Tibetan alpine meadow ecosystem 期刊论文
SOIL & TILLAGE RESEARCH, 2016, 卷号: 158, 页码: 156-164
作者:  Jiang, Lili;  Wang, Shiping;  Luo, Caiyun;  Zhu, Xiaoxue;  Kardol, Paul;  Zhang, Zhenhua;  Li, Yaoming;  Wang, Changshun;  Wang, Yanfen;  Jones, Davey L.
收藏  |  浏览/下载:36/0  |  提交时间:2016/07/19
Alpine Meadow  Dissolved Organic Nitrogen  Plant n Uptake  Nitrogen Cycling  Global Warming  
Effects of warming and grazing on dissolved organic nitrogen in a Tibetan alpine meadow ecosystem 期刊论文
SOIL & TILLAGE RESEARCH, 2016, 卷号: 158, 页码: 156-164
作者:  Jiang, Lili;  Wang, Shiping;  Luo, Caiyun;  Zhu, Xiaoxue;  Kardol, Paul;  Zhang, Zhenhua;  Li, Yaoming;  Wang, Changshun;  Wang, Yanfen;  Jones, Davey L.
收藏  |  浏览/下载:46/0  |  提交时间:2016/07/19
Alpine Meadow  Dissolved Organic Nitrogen  Plant n Uptake  Nitrogen Cycling  Global Warming  
Asymmetric responses of methane uptake to climate warming and cooling of a Tibetan alpine meadow assessed through a reciprocal translocation along an elevation gradient 期刊论文
PLANT AND SOIL, 2016, 卷号: 402, 期号: 1-2, 页码: 263-275
作者:  Hu, Yigang;  Wang, Qi;  Wang, Shiping;  Zhang, Zhenhua;  Dijkstra, Feike A.;  Zhang, Zhishan;  Xu, Guangping;  Duan, Jichuang;  Du, Mingyuan;  Niu, Haishan
收藏  |  浏览/下载:60/0  |  提交时间:2016/07/19
Climate Change  Reciprocal Translocation  Methane Uptake  Asymmetry  Alpine Meadow  Tibetan Plateau  
Effects of seeding ratios and nitrogen fertilizer on ecosystem respiration of common vetch and oat on the Tibetan plateau 期刊论文
PLANT AND SOIL, 2013, 卷号: 362, 期号: 1-2, 页码: 287-299
作者:  Zhang, Zhenhua;  Duan, Jichuang;  Wang, Shiping;  Luo, Caiyun;  Zhu, Xiaoxue;  Xu, Burenbayin;  Chang, Xiaofeng;  Cui, Shujuan;  Wang, SP (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Tibetan Plateau Res, Lab Alpine Ecol & Biodivers, Beijing 100101, Peoples R China.
Adobe PDF(666Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:397/49  |  提交时间:2014/05/09
Pasture  Mixed Seeding  Monoculture  Ecosystem Respiration  Respiration Intensity  Alpine Meadow