NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共166条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
No upward shift of alpine grassland distribution on the Qinghai-Tibetan Plateau despite rapid climate warming from 2000 to 2014 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 625, 页码: 1361-1368
作者:  Huang, Ni;  He, Jin-Sheng;  Chen, Litong;  Wang, Li
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/07/25
Alpine Grasslands  Upward Shift  Qinghai-tibetan Plateau  Climate Warming  Ndvi  Modis  
Experimentally simulating warmer and wetter climate additively improves rangeland quality on the Tibetan Plateau 期刊论文
JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY, 2018, 卷号: 55, 期号: 3, 页码: 1486-1497
作者:  Xu, Wei;  Zhu, Mengyao;  Zhang, Zhenhua;  Ma, Zhiyuan;  Liu, Huiying;  Chen, Litong;  Cao, Guangmin;  Zhao, Xinquan;  Schmid, Bernhard;  He, Jin-Sheng
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/07/25
Alpine Rangeland  Climate Change  Ecosystem Services  Forage Production  Forage Quality  Global Warming  Precipitation  Rangeland Quality  Tibetan Grasslands  
Shifting plant species composition in response to climate change stabilizes grassland primary production 期刊论文
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2018, 卷号: 115, 期号: 16, 页码: 4051-4056
作者:  Liu, Huiying;  Mi, Zhaorong;  Lin, Li;  Wang, Yonghui;  Zhang, Zhenhua;  Zhang, Fawei;  Wang, Hao;  Liu, Lingli;  Zhu, Biao;  Cao, Guangmin;  Zhao, Xinquan;  Sanders, Nathan J.;  Classen, Aimee T.;  Reich, Peter B.;  He, Jin-Sheng
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/07/25
Alpine Ecosystem  Warming Experiment  Long-term Monitoring  Ecosystem Functioning  Tibetan Plateau  
Net radiation rather than surface moisture limits evapotranspiration over a humid alpine meadow on the northeastern Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
ECOHYDROLOGY, 2018, 卷号: 11, 期号: 2
作者:  Zhang, Fawei;  Li, Hongqin;  Wang, Wenying;  Li, Yikang;  Lin, Li;  Guo, Xiaowei;  Du, Yangong;  Li, Qian;  Yang, Yongsheng;  Cao, Guangmin;  Li, Yingnian
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/07/25
Alpine Meadow  Eddy Covariance Technique  Evapotranspiration  Structural Equation Model  Water Balance  
Identification of root-colonizing AM fungal communities and their responses to short-term climate change and grazing on Tibetan plateau 期刊论文
SYMBIOSIS, 2018, 卷号: 74, 期号: 3, 页码: 159-166
作者:  Jiang, Shengjing;  Pan, Jianbin;  Shi, Guoxi;  Dorji, Tsechoe;  Hopping, Kelly A.;  Klein, Julia A.;  Liu, Yongjun;  Feng, Huyuan
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/07/25
Mycorrhiza  Warming  Snow  Grazing  Alpine Meadow  
Aboveground biomass of the alpine shrub ecosystems in Three-River Source Region of the Tibetan Plateau 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 2, 页码: 357-363
作者:  Nie Xiu-qing;  Yang Lu-cun;  Xiong Feng;  Li Chang-bin;  Li Fan;  Zhou Guo-ying
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/07/25
Alpine Shrub Ecosystem  Aboveground Biomass  Temperature  Precipitation  Sanjiangyuan  Three-river Source Region  
A Satellite-Based Model for Simulating Ecosystem Respiration in the Tibetan and Inner Mongolian Grasslands 期刊论文
REMOTE SENSING, 2018, 卷号: 10, 期号: 1
作者:  Ge, Rong;  He, Honglin;  Ren, Xiaoli;  Zhang, Li;  Li, Pan;  Zeng, Na;  Yu, Guirui;  Zhang, Liyun;  Yu, Shi-Yong;  Zhang, Fawei;  Li, Hongqin;  Shi, Peili;  Chen, Shiping;  Wang, Yanfen;  Xin, Xiaoping;  Ma, Yaoming;  Ma, Mingguo;  Zhang, Yu;  Du, Mingyuan
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/07/25
Ecosystem Respiration  Modis  Moisture Effect  Chinaflux  Alpine Grasslands  Temperate Grasslands  
Nitrous Oxide Emission Rates over 10 Years in an Alpine Meadow on the Tibetan Plateau 期刊论文
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2018, 卷号: 27, 期号: 3, 页码: 1353-1358
作者:  Cao Yingfang;  Ke Xun;  Guo Xiaowei;  Cao Guangmin;  Du Yangong
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/07/25
N2o Emissions  Alpine Meadow  Temperature  Precipitation  Aboveground Biomass  
Responses of phenology and seed production of annual Koenigia islandica to warming in a desertified alpine meadow 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2017, 卷号: 247, 页码: 376-384
作者:  Cui, Shujuan;  Meng, Fandong;  Ji Suonan;  Qi Wang;  Li, Bowen;  Liu, Peipei;  Renzeng, Wangmu;  Lv, Wangwang;  Jiang, Lili;  Zhang, Lirong;  Li, Xine;  Li, Yaoming;  Zhang, Zhenhua;  Luo, Caiyun;  Tsechoe, Dorji;  Wang, Shiping
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/07/25
Annual Plant Species  Phenological Sequences  Seed Number  Seed Mass  Seed Size  Alpine Meadow  Tibetan Plateau  
Wetland drying indirectly influences plant community and seed bank diversity through soil pH 期刊论文
ECOLOGICAL INDICATORS, 2017, 卷号: 80, 页码: 186-195
作者:  Ma, Miaojun;  Baskin, Carol C.;  Yu, Kailiang;  Ma, Zhen;  Du, Guozhen
收藏  |  浏览/下载:29/0  |  提交时间:2017/12/08
Alpine Wetlands  Seed Bank  Soil-environmental Factor  Soil Moisture  Wetland Restoration