NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共29条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Biomass reinforced graphene oxide solid/liquid phase membrane extraction for the measurement of Pb(II) in food samples 期刊论文
FOOD CHEMISTRY, 2018, 卷号: 269, 页码: 9-15
作者:  Wang, Jing;  Liu, Manshun;  Zhang, Liang;  Zhang, Tianshu;  Yue, Tianli;  Li, Zhonghong;  Hu, Na;  Suo, Yourui;  Wang, Jianlong
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/12/05
Biomass  Graphene Oxide Membrane  Solid/liquid Phase Extraction  Pb(Ii)  Food Sample  
Plant diversity enhances productivity and soil carbon storage 期刊论文
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2018, 卷号: 115, 期号: 16, 页码: 4027-4032
作者:  Chen, Shiping;  Wang, Wantong;  Xu, Wenting;  Wang, Yang;  Wan, Hongwei;  Chen, Dima;  Tang, Zhiyao;  Tang, Xuli;  Zhou, Guoyi;  Xie, Zongqiang;  Zhou, Daowei;  Shangguan, Zhouping;  Huang, Jianhui;  He, Jin-Sheng;  Wang, Yanfen;  Sheng, Jiandong;  Tang, Lisong;  Li, Xinrong;  Dong, Ming;  Wu, Yan;  Wang, Qiufeng;  Wang, Zhiheng;  Wu, Jianguo;  Chapin, F. Stuart, III;  Bai, Yongfei
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/07/25
Soil Carbon Storage  Species Richness  Aboveground Net Primary Productivity  Belowground Biomass  Human Disturbance  
Aboveground biomass of the alpine shrub ecosystems in Three-River Source Region of the Tibetan Plateau 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 2, 页码: 357-363
作者:  Nie Xiu-qing;  Yang Lu-cun;  Xiong Feng;  Li Chang-bin;  Li Fan;  Zhou Guo-ying
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/07/25
Alpine Shrub Ecosystem  Aboveground Biomass  Temperature  Precipitation  Sanjiangyuan  Three-river Source Region  
Nitrous Oxide Emission Rates over 10 Years in an Alpine Meadow on the Tibetan Plateau 期刊论文
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2018, 卷号: 27, 期号: 3, 页码: 1353-1358
作者:  Cao Yingfang;  Ke Xun;  Guo Xiaowei;  Cao Guangmin;  Du Yangong
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/07/25
N2o Emissions  Alpine Meadow  Temperature  Precipitation  Aboveground Biomass  
Impact of phosphorus and potassium fertilizers on growth and anthraquinone content in Rheum tanguticum Maxim. ex Balf 期刊论文
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2017, 卷号: 107, 页码: 312-319
作者:  Shen, Na;  Cui, Yulei;  Xu, Wenhua;  Zhao, Xiaohui;  Yang, Lucun
收藏  |  浏览/下载:67/0  |  提交时间:2017/12/08
Rheum Tanguticum Maxim. Ex Ball  Phosphorus Fertilizer  Potassium Fertilizer  Biomass  Yield  Anthraquinone Content  
Effects of long-term experimental warming on plant community properties and soil microbial community composition in an alpine meadow 期刊论文
ISRAEL JOURNAL OF ECOLOGY & EVOLUTION, 2017, 卷号: 63, 期号: 1, 页码: 85-96
作者:  Wang, Changting;  Wang, Genxu;  Wang, Yong;  Zi, Hongbiao;  Lerdau, Manuel;  Liu, Wei
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/07/25
Aboveground Biomass  Alpine Meadow  Phospholipid Fatty Acids (Plfas)  Plant Functional Group  Experimental Warming  
Effects of short-term and long-term warming on soil nutrients, microbial biomass and enzyme activities in an alpine meadow on the Qinghai-Tibet Plateau of China 期刊论文
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2014, 卷号: 76, 页码: 140-142
作者:  Wang, Xuexia;  Dong, Shikui;  Gao, Qingzhu;  Zhou, Huakun;  Liu, Shiliang;  Su, Xukun;  Li, Yuanyuan
浏览  |  Adobe PDF(344Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:289/86  |  提交时间:2014/12/19
Experimental Warming  Soil Nutrients  Enzyme Activity  Microbial Biomass  Alpine Meadow  
Litter species traits, but not richness, contribute to carbon and nitrogen dynamics in an alpine meadow on the Tibetan Plateau 期刊论文
PLANT AND SOIL, 2013, 卷号: 373, 期号: 1-2, 页码: 931-941
作者:  Jiang, Jing;  Li, Yikang;  Wang, Mozhu;  Zhou, Caiping;  Cao, Guangmin;  Shi, Peili;  Song, Minghua;  Song, MH (reprint author), Chinese Acad Sci, Key Lab Ecosyst Network Observat & Modeling, Inst Geog Sci & Nat Resources Res, A11 Datun Rd, Beijing 100101, Peoples R China.
Adobe PDF(287Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:586/106  |  提交时间:2014/05/09
Litter n Content  Co2-c Emission  Net n Mineralization  Functional Diversity  Microbial Biomass c And n  Additive And non-Additive Effects  
Effects of establishing an artificial grassland on vegetation characteristics and soil quality in a degraded meadow 期刊论文
ISRAEL JOURNAL OF ECOLOGY & EVOLUTION, 2013, 卷号: 59, 期号: 3, 页码: 141-153
作者:  Wang, Chang Ting;  Wang, Gen Xu;  Liu, Wei;  Wang, Yong;  Hu, Lei;  Ma, Li
收藏  |  浏览/下载:87/0  |  提交时间:2017/02/15
Soil Organic Carbon  Plant Community  Alpine Meadow  Enzyme Activity  Microbial Biomass  
Legumes in Chinese Natural Grasslands: Species, Biomass, and Distribution 期刊论文
RANGELAND ECOLOGY & MANAGEMENT, 2013, 卷号: 66, 期号: 6, 页码: 648-656
作者:  Jin, Dongmei;  Ma, Jianjing;  Ma, Wenhong;  Liang, Cunzhu;  Shi, Yue;  He, Jin-Sheng;  He, JS (reprint author), Peking Univ, Dept Ecol, Coll Urban & Environm Sci, 5 Yiheyuan Rd, Beijing 100871, Peoples R China.
Adobe PDF(724Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:354/62  |  提交时间:2014/05/09
Aboveground Biomass  Inner Mongolia  Nitrogen Fixation  Species Richness  Steppe  Tibetan Plateau