NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共94条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Enhanced visible-light-driven photocatalytic sterilization of tungsten trioxide by surface-engineering oxygen vacancy and carbon matrix 期刊论文
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2018, 卷号: 348, 页码: 292-300
作者:  Wang, Rong;  Zhang, Wentao;  Zhu, Wenxin;  Yan, Lingzhi;  Li, Sihang;  Chen, Kai;  Hu, Na;  Suo, Yourui;  Wang, Jianlong
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/12/05
Wo3  Oxygen Vacancies  Carbon Matrix  Sterilization  Photocatalyst  
Interfacial growth of nitrogen-doped carbon with multi-functional groups on the MoS2 skeleton for efficient Pb(II) removal 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 631-632, 页码: 912-920
作者:  Pei, Hanna;  Wang, Jing;  Yang, Qingfeng;  Yang, Weixia;  Hu, Na;  Suo, Yourui;  Zhang, Daohong;  Li, Zhonghong;  Wang, Jianlong
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/05
Nitrogen-doped Carbon  Mos2  Pb(Ii)  Adsorption  Repeatability  
Convergence in temperature sensitivity of soil respiration: Evidence from the Tibetan alpine grasslands 期刊论文
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2018, 卷号: 122, 页码: 50-59
作者:  Wang, Yonghui;  Song, Chao;  Yu, Lingfei;  Mi, Zhaorong;  Wang, Shiping;  Zeng, Hui;  Fang, Changming;  Li, Jingyi;  He, Jin-Sheng
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/05
Soil Respiration  Singular Spectrum Analysis  Temperature Sensitivity  Substrate Availability  q(10)  Climate-carbon Model  
A new estimation of China's net ecosystem productivity based on eddy covariance measurements and a model tree ensemble approach 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2018, 卷号: 253, 页码: 84-93
作者:  Yao, Yitong;  Li, Zhijian;  Wang, Tao;  Chen, Anping;  Wang, Xuhui;  Du, Mingyuan;  Jia, Gensuo;  Li, Yingnian;  Li, Hongqin;  Luo, Weijun;  Ma, Yaoming;  Tang, Yanhong;  Wang, Huimin;  Wu, Zhixiang;  Yan, Junhua;  Zhang, Xianzhou;  Zhang, Yiping;  Zhang, Yu;  Zhou, Guangsheng;  Piao, Shilong
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2018/12/05
Net Ecosystem Productivity (Nep)  Model Tree Ensemble  China  Eddy Covariance  Carbon Sink  
Plant diversity enhances productivity and soil carbon storage 期刊论文
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2018, 卷号: 115, 期号: 16, 页码: 4027-4032
作者:  Chen, Shiping;  Wang, Wantong;  Xu, Wenting;  Wang, Yang;  Wan, Hongwei;  Chen, Dima;  Tang, Zhiyao;  Tang, Xuli;  Zhou, Guoyi;  Xie, Zongqiang;  Zhou, Daowei;  Shangguan, Zhouping;  Huang, Jianhui;  He, Jin-Sheng;  Wang, Yanfen;  Sheng, Jiandong;  Tang, Lisong;  Li, Xinrong;  Dong, Ming;  Wu, Yan;  Wang, Qiufeng;  Wang, Zhiheng;  Wu, Jianguo;  Chapin, F. Stuart, III;  Bai, Yongfei
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/07/25
Soil Carbon Storage  Species Richness  Aboveground Net Primary Productivity  Belowground Biomass  Human Disturbance  
A fluorescent sensor for detecting dopamine and tyrosinase activity by dual-emission carbon dots and gold nanoparticles 期刊论文
COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, 2018, 卷号: 162, 页码: 212-219
作者:  Qu, Fei;  Huang, Wei;  You, Jinmao
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/07/25
Dual-emission Carbon Dots  Gold Nanoparticles  Dopamine  Tyrosinase Activity  
Large-Scale Distribution of Molecular Components in Chinese Grassland Soils: The Influence of Input and Decomposition Processes 期刊论文
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES, 2018, 卷号: 123, 期号: 1, 页码: 239-255
作者:  Dai, Guohua;  Ma, Tian;  Zhu, Shanshan;  Liu, Zongguang;  Chen, Dima;  Bai, Yongfei;  Chen, Litong;  He, Jin-Sheng;  Zhu, Juntao;  Zhang, Yangjian;  Lue, Xiaotao;  Wang, Xiaobo;  Han, Xingguo;  Feng, Xiaojuan
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/07/25
Soil Organic Carbon  Biomarker  Qinghai-tibetan Plateau  Inner Mongolia  Aliphatic Lipid  Carbohydrate  
Linkages of plant stoichiometry to ecosystem production and carbon fluxes with increasing nitrogen inputs in an alpine steppe 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2017, 卷号: 23, 期号: 12, 页码: 5249-5259
作者:  Peng, Yunfeng;  Li, Fei;  Zhou, Guoying;  Fang, Kai;  Zhang, Dianye;  Li, Changbin;  Yang, Guibiao;  Wang, Guanqin;  Wang, Jun;  Yang, Yuanhe
收藏  |  浏览/下载:109/0  |  提交时间:2018/01/02
Carbon (c) Cycle  Ecosystem Respiration  Gross Ecosystem Productivity  Net Ecosystem Carbon Exchange  Nitrogen Addition  Nitrogen:Phosphorous (n:p) Ratio  N-p Imbalance  
Seeding ratios and phosphate fertilizer on ecosystem carbon exchange of common vetch and oat 期刊论文
NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS, 2017, 卷号: 109, 期号: 2, 页码: 149-160
作者:  Luo, Caiyun;  Wang, Shiping;  Zhao, Liang;  Xu, Shixiao
收藏  |  浏览/下载:56/0  |  提交时间:2017/12/08
Forage Yield  Mixed Legume-grass Pastures  Fertilizer  Carbon Sequestration  
Agar Aerogel Containing Small-Sized Zeolitic Imidazolate Framework Loaded Carbon Nitride: A Solar-Triggered Regenerable Decontaminant for Convenient and Enhanced Water Purification 期刊论文
ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, 2017, 卷号: 5, 期号: 10, 页码: 9347-9354
作者:  Zhang, Wentao;  Shi, Shuo;  Zhu, Wenxin;  Huang, Lunjie;  Yang, Chengyuan;  Li, Sihang;  Liu, Xinnan;  Wang, Rong;  Hu, Na;  Suo, Yourui;  Li, Zhonghong;  Wang, Jianlong
收藏  |  浏览/下载:28/0  |  提交时间:2017/12/08
Aerogel  Mofs  Carbon Nitride  Photocatalysis  Regeneration  Sustainable