NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共90条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Plant diversity enhances productivity and soil carbon storage 期刊论文
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2018, 卷号: 115, 期号: 16, 页码: 4027-4032
作者:  Chen, Shiping;  Wang, Wantong;  Xu, Wenting;  Wang, Yang;  Wan, Hongwei;  Chen, Dima;  Tang, Zhiyao;  Tang, Xuli;  Zhou, Guoyi;  Xie, Zongqiang;  Zhou, Daowei;  Shangguan, Zhouping;  Huang, Jianhui;  He, Jin-Sheng;  Wang, Yanfen;  Sheng, Jiandong;  Tang, Lisong;  Li, Xinrong;  Dong, Ming;  Wu, Yan;  Wang, Qiufeng;  Wang, Zhiheng;  Wu, Jianguo;  Chapin, F. Stuart, III;  Bai, Yongfei
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/07/25
Soil Carbon Storage  Species Richness  Aboveground Net Primary Productivity  Belowground Biomass  Human Disturbance  
A fluorescent sensor for detecting dopamine and tyrosinase activity by dual-emission carbon dots and gold nanoparticles 期刊论文
COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, 2018, 卷号: 162, 页码: 212-219
作者:  Qu, Fei;  Huang, Wei;  You, Jinmao
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/25
Dual-emission Carbon Dots  Gold Nanoparticles  Dopamine  Tyrosinase Activity  
Large-Scale Distribution of Molecular Components in Chinese Grassland Soils: The Influence of Input and Decomposition Processes 期刊论文
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES, 2018, 卷号: 123, 期号: 1, 页码: 239-255
作者:  Dai, Guohua;  Ma, Tian;  Zhu, Shanshan;  Liu, Zongguang;  Chen, Dima;  Bai, Yongfei;  Chen, Litong;  He, Jin-Sheng;  Zhu, Juntao;  Zhang, Yangjian;  Lue, Xiaotao;  Wang, Xiaobo;  Han, Xingguo;  Feng, Xiaojuan
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/07/25
Soil Organic Carbon  Biomarker  Qinghai-tibetan Plateau  Inner Mongolia  Aliphatic Lipid  Carbohydrate  
Linkages of plant stoichiometry to ecosystem production and carbon fluxes with increasing nitrogen inputs in an alpine steppe 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2017, 卷号: 23, 期号: 12, 页码: 5249-5259
作者:  Peng, Yunfeng;  Li, Fei;  Zhou, Guoying;  Fang, Kai;  Zhang, Dianye;  Li, Changbin;  Yang, Guibiao;  Wang, Guanqin;  Wang, Jun;  Yang, Yuanhe
收藏  |  浏览/下载:103/0  |  提交时间:2018/01/02
Carbon (c) Cycle  Ecosystem Respiration  Gross Ecosystem Productivity  Net Ecosystem Carbon Exchange  Nitrogen Addition  Nitrogen:Phosphorous (n:p) Ratio  N-p Imbalance  
Seeding ratios and phosphate fertilizer on ecosystem carbon exchange of common vetch and oat 期刊论文
NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS, 2017, 卷号: 109, 期号: 2, 页码: 149-160
作者:  Luo, Caiyun;  Wang, Shiping;  Zhao, Liang;  Xu, Shixiao
收藏  |  浏览/下载:52/0  |  提交时间:2017/12/08
Forage Yield  Mixed Legume-grass Pastures  Fertilizer  Carbon Sequestration  
Agar Aerogel Containing Small-Sized Zeolitic Imidazolate Framework Loaded Carbon Nitride: A Solar-Triggered Regenerable Decontaminant for Convenient and Enhanced Water Purification 期刊论文
ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, 2017, 卷号: 5, 期号: 10, 页码: 9347-9354
作者:  Zhang, Wentao;  Shi, Shuo;  Zhu, Wenxin;  Huang, Lunjie;  Yang, Chengyuan;  Li, Sihang;  Liu, Xinnan;  Wang, Rong;  Hu, Na;  Suo, Yourui;  Li, Zhonghong;  Wang, Jianlong
收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2017/12/08
Aerogel  Mofs  Carbon Nitride  Photocatalysis  Regeneration  Sustainable  
Warm- and cold-season grazing affect soil respiration differently in alpine grasslands 期刊论文
AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 248, 页码: 136-143
作者:  Wang, Hao;  Liu, Huiying;  Wang, Yonghui;  Xu, Wei;  Liu, Anrong;  Ma, Zhiyuan;  Mi, Zhaorong;  Zhang, Zhenhua;  Wang, Shiping;  He, Jin-Sheng
收藏  |  浏览/下载:29/0  |  提交时间:2017/12/08
Autotrophic Respiration  Heterotrophic Respiration  Carbon Dioxide  Carbon Cycling  Grazing Pattern  The Tibetan Plateau  
Characterizing CH4, CO2 and N2O emission from barn feeding Tibetan sheep in Tibetan alpine pastoral area in cold season 期刊论文
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 157, 页码: 84-90
作者:  Xu, Tianwei;  Zhao, Na;  Hu, Linyong;  Xu, Shixiao;  Liu, Hongjin;  Ma, Li;  Zhao, Xinquan
收藏  |  浏览/下载:55/0  |  提交时间:2017/10/09
Tibetan Sheep  Methane  Carbon Dioxide  Nitrous Oxide  Diurnal Emission Patterns  Tibetan Alpine Pastoral Area  
Changes of soil organic and inorganic carbon in relation to grassland degradation in Northern Tibet 期刊论文
ECOLOGICAL RESEARCH, 2017, 卷号: 32, 期号: 3, 页码: 395-404
作者:  Liu, Shuli;  Tang, Yanhong;  Zhang, Fawei;  Du, Yangong;  Lin, Li;  Li, Yikang;  Guo, Xiaowei;  Li, Qian;  Cao, Guangmin
收藏  |  浏览/下载:48/0  |  提交时间:2017/10/09
Soil Carbon  Grassland Degradation  Carbon Storage  Northern Tibet  
Changes of carbon stocks in alpine grassland soils from 2002 to 2011 on the Tibetan Plateau and their climatic causes 期刊论文
GEODERMA, 2017, 卷号: 288, 页码: 166-174
作者:  Chen, Litong;  Jing, Xin;  Flynn, Dan F. B.;  Shi, Yue;  Kuehn, Peter;  Scholten, Thomas;  He, Jin-Sheng
收藏  |  浏览/下载:33/0  |  提交时间:2017/02/15
Soil Organic Carbon (Soc)  Soc Stocks  Repeated Soil Inventory  Alpine Meadow  Alpine Steppe  Tibetan Plateau