NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共121条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Early-spring soil warming partially offsets the enhancement of alpine grassland aboveground productivity induced by warmer growing seasons on the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
PLANT AND SOIL, 2018, 卷号: 425, 期号: 1-2, 页码: 177-188
作者:  Guo, Liang;  Chen, Ji;  Luedeling, Eike;  He, Jin-Sheng;  Cheng, Jimin;  Wen, Zhongming;  Peng, Changhui
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/05
Aboveground Net Primary Productivity (Anpp)  Alpine Grassland  Climate Warming  Qinghai-tibetan Plateau  Soil Temperature  
青海虎耳草属植物新分布 期刊论文
生物学杂志, 2018, 卷号: 35, 期号: 05, 页码: 58-60
作者:  更吉卓玛;  李彦;  贾留坤;  陈世龙;  高庆波
浏览  |  Adobe PDF(2386Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/05
虎耳草属  新分布  青海  
山地虎耳草和棒腺虎耳草转录组SSR和SNP分析 期刊论文
西北植物学报, 2018, 卷号: 38, 期号: 07, 页码: 1244-1253
作者:  李彦;  焦秀洁;  更吉卓玛;  贾留坤;  王智华;  陈世龙;  高庆波
浏览  |  Adobe PDF(1479Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/05
山地虎耳草  棒腺虎耳草  转录组  简单重复序列(SSR)  单核苷酸多态性(SNP)  
Anti-proliferative Activities of Two Flavonols with Unsubstituted B-ring from the Leaves of Platanus acerifolia 期刊论文
NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, 2017, 卷号: 12, 期号: 11, 页码: 1701-1704
作者:  Chen, Hui-Feng;  Huang, Ri-Zhen;  Zuo, Bo;  Ji, Lan-Ju;  Mo, Zhi-Jian;  Liao, Zhi-Xin
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/25
Platanus Acerifolia  Flavonol  Anti-proliferative Activity  Apoptotic Analysis  
Two Ultraviolet Radiation Datasets that Cover China 期刊论文
ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 2017, 卷号: 34, 期号: 7, 页码: 805-815
作者:  Liu, Hui;  Hu, Bo;  Wang, Yuesi;  Liu, Guangren;  Tang, Liqin;  Ji, Dongsheng;  Bai, Yongfei;  Bao, Weikai;  Chen, Xin;  Chen, Yunming;  Ding, Weixin;  Han, Xiaozeng;  He, Fei;  Huang, Hui;  Huang, Zhenying;  Li, Xinrong;  Li, Yan;  Liu, Wenzhao;  Lin, Luxiang;  Ouyang, Zhu;  Qin, Boqiang;  Shen, Weijun;  Shen, Yanjun;  Su, Hongxin;  Song, Changchun;  Sun, Bo;  Sun, Song;  Wang, Anzhi;  Wang, Genxu;  Wang, Huimin;  Wang, Silong;  Wang, Youshao;  Wei, Wenxue;  Xie, Ping;  Xie, Zongqiang;  Yan, Xiaoyuan;  Zeng, Fanjiang;  Zhang, Fawei;  Zhang, Yangjian;  Zhang, Yiping;  Zhao, Chengyi;  Zhao, Wenzhi;  Zhao, Xueyong;  Zhou, Guoyi;  Zhu, Bo
收藏  |  浏览/下载:74/0  |  提交时间:2017/07/25
Ultraviolet Radiation  Observation  Hybrid Model  Reconstruction  China  
Synchronous determination with double-wavelength by RP-HPLC-UV and optimization of ultrasound-assisted extraction of phenolic acids from Caragana species using response surface methodology 期刊论文
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2017, 卷号: 140, 页码: 182-189
作者:  Zeng, Zhi;  Ji, Zhongyin;  Hu, Na;  Chen, Shasha;  Bai, Bo;  Wang, Honglun;  Suo, Yourui
收藏  |  浏览/下载:62/0  |  提交时间:2017/07/25
Response Surface Methodology (Rsm)  Rp-hplc-uv  Phenolic Acids  Caragana Korshinskii Kom  
A new combined method of stable isotope-labeling derivatization-ultrasound-assisted dispersive liquid-liquid microextraction for the determination of neurotransmitters in rat brain microdialysates by ultra high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry 期刊论文
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES, 2017, 卷号: 1054, 页码: 64-72
作者:  Zheng, Longfang;  Zhao, Xian-En;  Zhu, Shuyun;  Tao, Yanduo;  Ji, Wenhua;  Geng, Yanling;  Wang, Xiao;  Chen, Guang;  You, Jinmao
收藏  |  浏览/下载:48/0  |  提交时间:2017/10/09
In Vivo Microdialysis  Neurotransmitters  Triple Quadrupole Mass Spectrometry  Sensitivity Enhancement  Stable Isotope-labeling Derivatization  Targeted Metabolomics  
Decadal soil carbon accumulation across Tibetan permafrost regions 期刊论文
NATURE GEOSCIENCE, 2017, 卷号: 10, 期号: 6, 页码: 420-+
作者:  Ding, Jinzhi;  Chen, Leiyi;  Ji, Chengjun;  Hugelius, Gustaf;  Li, Yingnian;  Liu, Li;  Qin, Shuqi;  Zhang, Beibei;  Yang, Guibiao;  Li, Fei;  Fang, Kai;  Chen, Yongliang;  Peng, Yunfeng;  Zhao, Xia;  He, Honglin;  Smith, Pete;  Fang, Jingyun;  Yang, Yuanhe
收藏  |  浏览/下载:89/0  |  提交时间:2017/10/09
Five-year population dynamics of plateau pikas (Ochotona curzoniae) on the east of Tibetan Plateau 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF WILDLIFE RESEARCH, 2017, 卷号: 63, 期号: 3
作者:  Qu, Jiapeng;  Russell, James C.;  Ji, Weihong;  Yang, Min;  Chen, Qianquan;  Li, Wenjing;  Zhang, Yanming
收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2017/10/09
Ochotona Curzoniae  Population Dynamics  Precipitation  Reproduction  Survival  Temperature  
Stable isotope labeling assisted liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the analysis of perfluorinated carboxylic acids in serum samples 期刊论文
TALANTA, 2017, 卷号: 166, 页码: 255-261
作者:  Zhang, Shijuan;  Ji, Zhongyin;  Sun, Zhiwei;  Li, Mingshuang;  Sheng, Cuncun;  Yue, Mingbo;  Yu, Yanxin;  Chen, Guang;  You, Jinmao
收藏  |  浏览/下载:37/0  |  提交时间:2017/06/23
Stable Isotope Labeling  Pfca  Serum  Fluorescence