NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共15条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
No upward shift of alpine grassland distribution on the Qinghai-Tibetan Plateau despite rapid climate warming from 2000 to 2014 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 625, 页码: 1361-1368
作者:  Huang, Ni;  He, Jin-Sheng;  Chen, Litong;  Wang, Li
收藏  |  浏览/下载:26/0  |  提交时间:2018/07/25
Alpine Grasslands  Upward Shift  Qinghai-tibetan Plateau  Climate Warming  Ndvi  Modis  
Experimentally simulating warmer and wetter climate additively improves rangeland quality on the Tibetan Plateau 期刊论文
JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY, 2018, 卷号: 55, 期号: 3, 页码: 1486-1497
作者:  Xu, Wei;  Zhu, Mengyao;  Zhang, Zhenhua;  Ma, Zhiyuan;  Liu, Huiying;  Chen, Litong;  Cao, Guangmin;  Zhao, Xinquan;  Schmid, Bernhard;  He, Jin-Sheng
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/07/25
Alpine Rangeland  Climate Change  Ecosystem Services  Forage Production  Forage Quality  Global Warming  Precipitation  Rangeland Quality  Tibetan Grasslands  
Early-spring soil warming partially offsets the enhancement of alpine grassland aboveground productivity induced by warmer growing seasons on the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
PLANT AND SOIL, 2018, 卷号: 425, 期号: 1-2, 页码: 177-188
作者:  Guo, Liang;  Chen, Ji;  Luedeling, Eike;  He, Jin-Sheng;  Cheng, Jimin;  Wen, Zhongming;  Peng, Changhui
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/12/05
Aboveground Net Primary Productivity (Anpp)  Alpine Grassland  Climate Warming  Qinghai-tibetan Plateau  Soil Temperature  
The phylogenetic structure of AMF communities shifts in response to gradient warming with and without winter grazing on the Qinghai-Tibet Plateau 期刊论文
APPLIED SOIL ECOLOGY, 2017, 卷号: 121, 页码: 31-40
作者:  Shi, Guoxi;  Yao, Buqing;  Liu, Yongjun;  Jiang, Shengjing;  Wang, Wenying;  Pan, Jianbin;  Zhao, Xinquan;  Feng, Huyuan;  Zhou, Huakun
收藏  |  浏览/下载:115/0  |  提交时间:2018/01/02
Winter Clipping  Warming Gradient  Soil Microbial Community  Global Climate Change  Ecological Processes  
Molecular mechanisms of water table lowering and nitrogen deposition in affecting greenhouse gas emissions from a Tibetan alpine wetland 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2017, 卷号: 23, 期号: 2, 页码: 815-829
作者:  Wang, Hao;  Yu, Lingfei;  Zhang, Zhenhua;  Liu, Wei;  Chen, Litong;  Cao, Guangmin;  Yue, Haowei;  Zhou, Jizhong;  Yang, Yunfeng;  Tang, Yanhong;  He, Jin-Sheng
收藏  |  浏览/下载:49/0  |  提交时间:2017/06/23
Carbon Cycle  Climate Warming  Methane  Microbial Functional Gene  Nitrous Oxide  The Tibetan Plateau  
Higher recent peat C accumulation than that during the Holocene on the Zoige Plateau 期刊论文
QUATERNARY SCIENCE REVIEWS, 2015, 卷号: 114, 页码: 116-125
作者:  Wang, Mei;  Yang, Gang;  Gao, Yongheng;  Chen, Huai;  Wu, Ning;  Peng, Changhui;  Zhu, Qivan;  Zhu, Dan;  Wu, Jianghua;  He, Yixin;  Tian, Jianqing;  Zhao, Xinquan;  Zhang, Yao
浏览  |  Adobe PDF(1426Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:59/21  |  提交时间:2015/12/17
Climate Warming  Drainage  C-14 And C-137(s)  Net Carbon Uptake  Qinghai-tibetan Plateau  
Experimental Warming Increases Seasonal Methane Uptake in an Alpine Meadow on the Tibetan Plateau 期刊论文
ECOSYSTEMS, 2015, 卷号: 18, 期号: 2, 页码: 274-286
作者:  Lin, Xingwu;  Wang, Shiping;  Hu, Yigang;  Luo, Caiyun;  Zhang, Zhenhua;  Niu, Haishan;  Xie, Zubin
浏览  |  Adobe PDF(544Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:152/22  |  提交时间:2015/12/17
Warming  Grazing  Ch4 Uptake  Alpine Meadow  Tibetan Plateau  Climate Change  
Response of ecosystem respiration to warming and grazing during the growing seasons in the alpine meadow on the Tibetan plateau 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2011, 卷号: 151, 期号: 7, 页码: 792-802
作者:  Lin, Xingwu;  Zhang, Zhenhua;  Wang, Shiping;  Hu, Yigang;  Xu, Guangping;  Luo, Caiyun;  Chang, Xiaofeng;  Duan, Jichuang;  Lin, Qiaoyan;  Xu, Burenbayin;  Wang, Yanfen;  Zhao, Xinquan;  Xie, Zubin
浏览  |  Adobe PDF(547Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:934/351  |  提交时间:2011/12/13
Warming  Grazing  Ecosystem Respiration  Soil Respiration  Alpine Meadow  Soil Temperature And Moisture  Climate Change  Tibetan Plateau  
Effect of warming and grazing on litter mass loss and temperature sensitivity of litter and dung mass loss on the Tibetan plateau 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2010, 卷号: 16, 期号: 5, 页码: 1606-1617
作者:  Luo, Caiyun;  Xu, Guangping;  Chao, Zengguo;  Wang, Shiping;  Lin, Xingwu;  Hu, Yigang;  Zhang, Zhenhua;  Duan, Jichuang;  Chang, Xiaofeng;  Su, Ailing;  Li, Yingnian;  Zhao, Xinquan;  Du, Mingyuan;  Tang, Yanghong;  Kimball, Bruce
浏览  |  Adobe PDF(286Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:764/211  |  提交时间:2011/12/13
Alpine Meadow  Climate Change  Decomposition  Dung  Global Change  Grazing  Infrared  Litter  Temperature Sensitivity  Warming  
Infrared heater arrays for warming ecosystem field plots 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2008, 卷号: 14, 期号: 2, 页码: 309-320
作者:  Kimball, Bruce A.;  Conley, Matthew M.;  Wang, Shiping;  Lin, Xingwu;  Luo, Caiyun;  Morgan, Jack;  Smith, David
浏览  |  Adobe PDF(1226Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:492/73  |  提交时间:2009/12/07
Canopy Temperature  Climate Change  Ecosystems  Gis  Global Change  Global Warming  Infrared Heater  Rangeland  Thermal Radiation  Wind Speed