NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共28条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Nonlinear responses of temperature sensitivities of community phenophases to warming and cooling events are mirroring plant functional diversity 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2018, 卷号: 253, 页码: 31-37
作者:  Meng, Fandong;  Ji Suonan;  Zhang, Zhenhua;  Wang, Shiping;  Duan, Jichuang;  Wang, Qi;  Li, Bowen;  Luo, Caiyun;  Jiang, Lili;  Zhang, Lirong;  Liu, Peipei;  Renzeng, Wangmu;  Lv, Wangwang;  Wang, Zhezhen;  Tsechoe, Dorji;  Du, Mingyuan
收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2018/12/05
Simpson's Diversity Index  Community Phenophases  Warming And Cooling  Temperature Sensitivity  Nonlinear Regression Model  
y Nitrous oxide emissions from different land uses affected by managements on the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2017, 卷号: 246, 页码: 133-141
作者:  Zhang, Zhenhua;  Zhu, Xiaoxue;  Wang, Shiping;  Duan, Jichuang;  Chang, Xiaofeng;  Luo, Caiyun;  He, Jin-Sheng;  Wilkes, Andreas
收藏  |  浏览/下载:69/0  |  提交时间:2017/12/08
Land Use Change  Nitrogen Fertilization  Conventional Tillage  Nitrous Oxide Emissions  
Temperature sensitivity thresholds to warming and cooling in phenophases of alpine plants 期刊论文
CLIMATIC CHANGE, 2016, 卷号: 139, 期号: 3-4, 页码: 579-590
作者:  Meng, Fandong;  Zhou, Yang;  Wang, Shiping;  Duan, Jichuang;  Zhang, Zhenhua;  Niu, Haishan;  Jiang, Lili;  Cui, Shujuan;  Li, Xin'e;  Luo, Caiyun;  Zhang, Lrirong;  Wang, Qi;  Bao, Xiaoying;  Dorji, Tsechoe;  Li, Yingnian;  Du, Mingyuan;  Zhao, Xinquan;  Zhao, Liang;  Wang, Guojie;  Inouye, David W.
收藏  |  浏览/下载:53/0  |  提交时间:2017/02/15
Changes in phenological sequences of alpine communities across a natural elevation gradient 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2016, 卷号: 224, 页码: 11-16
作者:  Meng, Fandong;  Cui, Shujuan;  Wang, Shiping;  Duan, Jichuang;  Jiang, Lili;  Zhang, Zhenhua;  Luo, Caiyun;  Wang, Qi;  Zhou, Yang;  Li, Xine;  Zhang, Lirong;  Dorji, Tsechoe;  Li, Yingnian;  Du, Mingyuan;  Wang, Guojie
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2016/12/19
Timing And Duration  Community Phenology  Alpine Meadow  Climate Change  Tibetan Plateau  
Asymmetric responses of methane uptake to climate warming and cooling of a Tibetan alpine meadow assessed through a reciprocal translocation along an elevation gradient 期刊论文
PLANT AND SOIL, 2016, 卷号: 402, 期号: 1-2, 页码: 263-275
作者:  Hu, Yigang;  Wang, Qi;  Wang, Shiping;  Zhang, Zhenhua;  Dijkstra, Feike A.;  Zhang, Zhishan;  Xu, Guangping;  Duan, Jichuang;  Du, Mingyuan;  Niu, Haishan
收藏  |  浏览/下载:58/0  |  提交时间:2016/07/19
Climate Change  Reciprocal Translocation  Methane Uptake  Asymmetry  Alpine Meadow  Tibetan Plateau  
The temperature sensitivity of ecosystem respiration to climate change in an alpine meadow on the Tibet plateau: A reciprocal translocation experiment 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2016, 卷号: 216, 页码: 93-104
作者:  Hu, Yigang;  Jiang, Lili;  Wang, Shiping;  Zhang, Zhenhua;  Luo, Caiyun;  Bao, Xiaoying;  Niu, Haishan;  Xu, Guangping;  Duan, Jichuang;  Zhu, Xiaoxue;  Cui, Shujuan;  Du, Mingyuan
收藏  |  浏览/下载:37/0  |  提交时间:2016/12/19
Temperature Change  Warming And Cooling  Asymmetrical Response  Ecosystem Respiration  Alpine Meadows  Tibetan Plateau  
Grazing intensifies degradation of a Tibetan Plateau alpine meadow through plant-pest interaction 期刊论文
ECOLOGY AND EVOLUTION, 2015, 卷号: 5, 期号: 12, 页码: 2478-2486
作者:  Cao, Hui;  Zhao, Xinquan;  Wang, Shiping;  Zhao, Liang;  Duan, Jichuang;  Zhang, Zhenhua;  Ge, Shidong;  Zhu, Xiaoxue
浏览  |  Adobe PDF(530Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:67/10  |  提交时间:2015/12/17
Alpine Meadow  Experimental Warming  Grassland Caterpillar  Grazing  Gynaephora Menyuanensis  Plant-pest Interaction  Tibetan Plateau  
Timing and duration of phenological sequences of alpine plants along an elevation gradient on the Tibetan plateau 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2014, 卷号: 189, 页码: 220-228
作者:  Wang Shiping;  Wang Changshun;  Duan Jichuang;  Zhu Xiaoxue;  Xu Guangping;  Luo Caiyun;  Zhang Zhenhua;  Meng Fandong;  Li Yingnian;  Du Mingyuan
收藏  |  浏览/下载:175/0  |  提交时间:2014/12/19
Climate Change  Early-spring Flowering Plants  Mid-summer Flowering Plants  Reproductive Phenology  Evolutionary Adaptation  Alpine Plants  
Responses of the functional structure of soil microbial community to livestock grazing in the Tibetan alpine grassland 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2013, 卷号: 19, 期号: 2, 页码: 637-648
作者:  Yang, Yunfeng;  Wu, Linwei;  Lin, Qiaoyan;  Yuan, Mengting;  Xu, Depeng;  Yu, Hao;  Hu, Yigang;  Duan, Jichuang;  Li, Xiangzhen;  He, Zhili;  Xue, Kai;  van Nostrand, Joy;  Wang, Shiping;  Zhou, Jizhong;  Yang, YF (reprint author), Tsinghua Univ, Sch Environm, State Key Joint Lab Environm Simulat & Pollut Con, Beijing 100084, Peoples R China.
Adobe PDF(365Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:599/206  |  提交时间:2014/05/09
Climate Change  Gene Diversity  Microbial Community  Summer Grazing  Tibetan Alpine Grassland  
Non-additive effect of species diversity and temperature sensitivity of mixed litter decomposition in the alpine meadow on Tibetan Plateau 期刊论文
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2013, 卷号: 57, 页码: 841-847
作者:  Duan, Jichuang;  Wang, Shiping;  Zhang, Zhenhua;  Xu, Guangping;  Luo, Caiyun;  Chang, Xiaofeng;  Zhu, Xiaoxue;  Cui, Shujuan;  Zhao, Xinquan;  Wang, Wenying;  Du, Mingyuan;  Wang, SP (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Tibetan Plateau Res, Key Lab Alpine Ecol & Biodivers, Beijing 100101, Peoples R China.
Adobe PDF(382Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:686/58  |  提交时间:2014/05/09
Global Warming  Litter Species Richness  Litter Composition  Non-additive Effect  Temperature Sensitivity  Mixed Litter Mass Loss  Alpine Region  Tibetan Plateau