NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共15条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Spatiotemporal pattern of gross primary productivity and its covariation with climate in China over the last thirty years 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2018, 卷号: 24, 期号: 1, 页码: 184-196
作者:  Yao, Yitong;  Wang, Xuhui;  Li, Yue;  Wang, Tao;  Shen, Miaogen;  Du, Mingyuan;  He, Honglin;  Li, Yingnian;  Luo, Weijun;  Ma, Mingguo;  Ma, Yaoming;  Tang, Yanhong;  Wang, Huimin;  Zhang, Xianzhou;  Zhang, Yiping;  Zhao, Liang;  Zhou, Guangsheng;  Piao, Shilong
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/07/25
China  Climate Change  Eddy Covariance  Gross Primary Productivity  Interannual Variability  Model Tree Ensemble  
Linkages of plant stoichiometry to ecosystem production and carbon fluxes with increasing nitrogen inputs in an alpine steppe 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2017, 卷号: 23, 期号: 12, 页码: 5249-5259
作者:  Peng, Yunfeng;  Li, Fei;  Zhou, Guoying;  Fang, Kai;  Zhang, Dianye;  Li, Changbin;  Yang, Guibiao;  Wang, Guanqin;  Wang, Jun;  Yang, Yuanhe
收藏  |  浏览/下载:112/0  |  提交时间:2018/01/02
Carbon (c) Cycle  Ecosystem Respiration  Gross Ecosystem Productivity  Net Ecosystem Carbon Exchange  Nitrogen Addition  Nitrogen:Phosphorous (n:p) Ratio  N-p Imbalance  
Molecular mechanisms of water table lowering and nitrogen deposition in affecting greenhouse gas emissions from a Tibetan alpine wetland 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2017, 卷号: 23, 期号: 2, 页码: 815-829
作者:  Wang, Hao;  Yu, Lingfei;  Zhang, Zhenhua;  Liu, Wei;  Chen, Litong;  Cao, Guangmin;  Yue, Haowei;  Zhou, Jizhong;  Yang, Yunfeng;  Tang, Yanhong;  He, Jin-Sheng
收藏  |  浏览/下载:55/0  |  提交时间:2017/06/23
Carbon Cycle  Climate Warming  Methane  Microbial Functional Gene  Nitrous Oxide  The Tibetan Plateau  
Daytime warming lowers community temporal stability by reducing the abundance of dominant, stable species 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2017, 卷号: 23, 期号: 1, 页码: 154-163
作者:  Yang, Zhongling;  Zhang, Qian;  Su, Fanglong;  Zhang, Chunhui;  Pu, Zhichao;  Xia, Jianyang;  Wan, Shiqiang;  Jiang, Lin
收藏  |  浏览/下载:49/0  |  提交时间:2017/02/15
Community Cover  Dominant Species  Grassland  Species Richness  Subordinate Species  Synchrony  
Predicting invasion in grassland ecosystems: is exotic dominance the real embarrassment of richness? 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2013, 卷号: 19, 期号: 12, 页码: 3677-3687
作者:  Seabloom, Eric W.;  Borer, Elizabeth T.;  Buckley, Yvonne;  Cleland, Elsa E.;  Davies, Kendi;  Firn, Jennifer;  Harpole, W. Stanley;  Hautier, Yann;  Lind, Eric;  Macdougall, Andrew;  Orrock, John L.;  Prober, Suzanne M.;  Adler, Peter;  Alberti, Juan;  Anderson, T. Michael;  Bakker, Jonathan D.;  Biederman, Lori A.;  Blumenthal, Dana;  Brown, Cynthia S.;  Brudvig, Lars A.;  Caldeira, Maria;  Chu, Chengjin;  Crawley, Michael J.;  Daleo, Pedro;  Damschen, Ellen I.;  D'Antonio, Carla M.;  Decrappeo, Nicole M.;  Dickman, Chris R.;  Du, Guozhen;  Fay, Philip A.;  Frater, Paul;  Gruner, Daniel S.;  Hagenah, Nicole;  Hector, Andrew;  Helm, Aveliina;  Hillebrand, Helmut;  Hofmockel, Kirsten S.;  Humphries, Hope C.;  Iribarne, Oscar;  Jin, Virginia L.;  Kay, Adam;  Kirkman, Kevin P.;  Klein, Julia A.;  Knops, Johannes M. H.;  La Pierre, Kimberly J.;  Ladwig, Laura M.;  Lambrinos, John G.;  Leakey, Andrew D. B.;  Li, Qi;  Li, Wei;  Mcculley, Rebecca;  Melbourne, Brett;  Mitchell, Charles E.;  Moore, Joslin L.;  Morgan, John;  Mortensen, Brent;  O'Halloran, Lydia R.;  Paertel, Meelis;  Pascual, Jesus;  Pyke, David A.;  Risch, Anita C.;  Salguero-Gomez, Roberto;  Sankaran, Mahesh;  Schuetz, Martin;  Simonsen, Anna;  Smith, Melinda;  Stevens, Carly;  Sullivan, Lauren;  Wardle, Glenda M.;  Wolkovich, Elizabeth M.;  Wragg, Peter D.;  Wright, Justin;  Yang, Louie;  Seabloom, EW (reprint author), Univ MN, Dept Ecol Evolut & Behav, St Paul, MN 55108 USA.
Adobe PDF(1339Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:313/35  |  提交时间:2014/05/09
The impacts of climate change and human activities on biogeochemical cycles on the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2013, 卷号: 19, 期号: 10, 页码: 2940-2955
作者:  Chen, Huai;  Zhu, Qiuan;  Peng, Changhui;  Wu, Ning;  Wang, Yanfen;  Fang, Xiuqing;  Gao, Yongheng;  Zhu, Dan;  Yang, Gang;  Tian, Jianqing;  Kang, Xiaoming;  Piao, Shilong;  Ouyang, Hua;  Xiang, Wenhua;  Luo, Zhibin;  Jiang, Hong;  Song, Xingzhang;  Zhang, Yao;  Yu, Guirui;  Zhao, Xinquan;  Gong, Peng;  Yao, Tandong;  Wu, Jianghua;  Peng, CH (reprint author), Northwest Agr & Forest Univ, Lab Ecol Forecasting & Global Change, Coll Forestry, Yangling 712100, Peoples R China.
Adobe PDF(874Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:548/134  |  提交时间:2014/05/09
Carbon Budget  Ice Retreat  Intact Ecosystems  Land Use Change  Permafrost  
Spatial patterns and climate drivers of carbon fluxes in terrestrial ecosystems of China 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2013, 卷号: 19, 期号: 3, 页码: 798-810
作者:  Yu, Gui-Rui;  Zhu, Xian-Jin;  Fu, Yu-Ling;  He, Hong-Lin;  Wang, Qiu-Feng;  Wen, Xue-Fa;  Li, Xuan-Ran;  Zhang, Lei-Ming;  Zhang, Li;  Su, Wen;  Li, Sheng-Gong;  Sun, Xiao-Min;  Zhang, Yi-Ping;  Zhang, Jun-Hui;  Yan, Jun-Hua;  Wang, Hui-Min;  Zhou, Guang-Sheng;  Jia, Bing-Rui;  Xiang, Wen-Hua;  Li, Ying-Nian;  Zhao, Liang;  Wang, Yan-Fen;  Shi, Pei-Li;  Chen, Shi-Ping;  Xin, Xiao-Ping;  Zhao, Feng-Hua;  Wang, Yu-Ying;  Tong, Cheng-Li;  Yu, GR (reprint author), Chinese Acad Sci, Key Lab Ecosyst Network Observat & Modeling, Inst Geog Sci & Nat Resources Res, Synth Res Ctr Chinese Ecosyst Res Network, Beijing 100101, Peoples R China.
Adobe PDF(554Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:316/41  |  提交时间:2014/05/09
China  Driving Force  Ecosystem Respiration  Gross Ecosystem Productivity  Net Ecosystem Productivity  Regional Carbon Budget  Spatial Variation  Terrestrial Ecosystems  
Responses of the functional structure of soil microbial community to livestock grazing in the Tibetan alpine grassland 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2013, 卷号: 19, 期号: 2, 页码: 637-648
作者:  Yang, Yunfeng;  Wu, Linwei;  Lin, Qiaoyan;  Yuan, Mengting;  Xu, Depeng;  Yu, Hao;  Hu, Yigang;  Duan, Jichuang;  Li, Xiangzhen;  He, Zhili;  Xue, Kai;  van Nostrand, Joy;  Wang, Shiping;  Zhou, Jizhong;  Yang, YF (reprint author), Tsinghua Univ, Sch Environm, State Key Joint Lab Environm Simulat & Pollut Con, Beijing 100084, Peoples R China.
Adobe PDF(365Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:599/206  |  提交时间:2014/05/09
Climate Change  Gene Diversity  Microbial Community  Summer Grazing  Tibetan Alpine Grassland  
Different inter-annual responses to availability and form of nitrogen explain species coexistence in an alpine meadow community after release from grazing 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2012, 卷号: 18, 期号: 10, 页码: 3100-3111
作者:  Song, Ming-Hua;  Yu, Fei-Hai;  Ouyang, Hua;  Cao, Guang-Min;  Xu, Xing-Liang;  Cornelissen, Johannes H. C.
浏览  |  Adobe PDF(409Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:661/108  |  提交时间:2013/03/15
Aboveground Biomass  Alpine Meadow  Compensatory Dynamics  Long-term Experiment  Niche Differentiation  Species Richness  
Effect of warming and grazing on litter mass loss and temperature sensitivity of litter and dung mass loss on the Tibetan plateau 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2010, 卷号: 16, 期号: 5, 页码: 1606-1617
作者:  Luo, Caiyun;  Xu, Guangping;  Chao, Zengguo;  Wang, Shiping;  Lin, Xingwu;  Hu, Yigang;  Zhang, Zhenhua;  Duan, Jichuang;  Chang, Xiaofeng;  Su, Ailing;  Li, Yingnian;  Zhao, Xinquan;  Du, Mingyuan;  Tang, Yanghong;  Kimball, Bruce
浏览  |  Adobe PDF(286Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:775/212  |  提交时间:2011/12/13
Alpine Meadow  Climate Change  Decomposition  Dung  Global Change  Grazing  Infrared  Litter  Temperature Sensitivity  Warming