NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共11条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Experimentally simulating warmer and wetter climate additively improves rangeland quality on the Tibetan Plateau 期刊论文
JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY, 2018, 卷号: 55, 期号: 3, 页码: 1486-1497
作者:  Xu, Wei;  Zhu, Mengyao;  Zhang, Zhenhua;  Ma, Zhiyuan;  Liu, Huiying;  Chen, Litong;  Cao, Guangmin;  Zhao, Xinquan;  Schmid, Bernhard;  He, Jin-Sheng
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/07/25
Alpine Rangeland  Climate Change  Ecosystem Services  Forage Production  Forage Quality  Global Warming  Precipitation  Rangeland Quality  Tibetan Grasslands  
The phylogenetic structure of AMF communities shifts in response to gradient warming with and without winter grazing on the Qinghai-Tibet Plateau 期刊论文
APPLIED SOIL ECOLOGY, 2017, 卷号: 121, 页码: 31-40
作者:  Shi, Guoxi;  Yao, Buqing;  Liu, Yongjun;  Jiang, Shengjing;  Wang, Wenying;  Pan, Jianbin;  Zhao, Xinquan;  Feng, Huyuan;  Zhou, Huakun
收藏  |  浏览/下载:115/0  |  提交时间:2018/01/02
Winter Clipping  Warming Gradient  Soil Microbial Community  Global Climate Change  Ecological Processes  
Contrasting responses of gross primary productivity to precipitation events in a water-limited and a temperature-limited grassland ecosystem 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2015, 卷号: 214, 页码: 169-177
作者:  Guo, Qun;  Hu, Zhongmin;  Li, Shenggong;  Yu, Guirui;  Sun, Xiaomin;  Zhang, Leiming;  Mu, Songlin;  Zhu, Xianjin;  Wang, Yanfen;  Li, Yingnian;  Zhao, Wei
收藏  |  浏览/下载:102/0  |  提交时间:2015/12/17
Precipitation Event  Gross Primary Productivity  Grassland Ecosystem  Global Climate Change  Temperate Steppe In Inner Mongolia  AlpIne Meadow In Tibet  
Carbon dynamics of peatlands in China during the Holocene 期刊论文
QUATERNARY SCIENCE REVIEWS, 2014, 卷号: 99, 页码: 34-41
作者:  Wang, Mei;  Chen, Huai;  Wu, Ning;  Peng, Changhui;  Zhu, Qiuan;  Zhu, Dan;  Yang, Gang;  Wu, Jianghua;  He, Yixin;  Gao, Yongheng;  Tian, Jianqing;  Zhao, Xinquan
浏览  |  Adobe PDF(1135Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:177/11  |  提交时间:2014/12/19
Carbon Pool  Global Carbon Cycle  Climate Change  Wetlands  Anthropocene  
Effect of warming and grazing on litter mass loss and temperature sensitivity of litter and dung mass loss on the Tibetan plateau 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2010, 卷号: 16, 期号: 5, 页码: 1606-1617
作者:  Luo, Caiyun;  Xu, Guangping;  Chao, Zengguo;  Wang, Shiping;  Lin, Xingwu;  Hu, Yigang;  Zhang, Zhenhua;  Duan, Jichuang;  Chang, Xiaofeng;  Su, Ailing;  Li, Yingnian;  Zhao, Xinquan;  Du, Mingyuan;  Tang, Yanghong;  Kimball, Bruce
浏览  |  Adobe PDF(286Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:764/211  |  提交时间:2011/12/13
Alpine Meadow  Climate Change  Decomposition  Dung  Global Change  Grazing  Infrared  Litter  Temperature Sensitivity  Warming  
GEO-ECOLOGICAL TRANSECT STUDIES IN NORTHEAST TIBET (QINGHAI, CHINA) REVEAL HUMAN-MADE MID-HOLOCENE ENVIRONMENTAL CHANGES IN THE UPPER YELLOW RIVER CATCHMENT CHANGING FOREST TO GRASSLAND 期刊论文
ERDKUNDE, 2008, 卷号: 62, 期号: 3, 页码: 187-199
作者:  Miehe, Georg;  Kaiser, Knut;  Co, Sonam;  Zhao Xinquan;  Liu Jianquan
收藏  |  浏览/下载:609/12  |  提交时间:2009/12/03
Global Change  Fire Ecology  Tibet  China  
Infrared heater arrays for warming ecosystem field plots 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2008, 卷号: 14, 期号: 2, 页码: 309-320
作者:  Kimball, Bruce A.;  Conley, Matthew M.;  Wang, Shiping;  Lin, Xingwu;  Luo, Caiyun;  Morgan, Jack;  Smith, David
浏览  |  Adobe PDF(1226Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:492/73  |  提交时间:2009/12/07
Canopy Temperature  Climate Change  Ecosystems  Gis  Global Change  Global Warming  Infrared Heater  Rangeland  Thermal Radiation  Wind Speed  
Global negative vegetation feedback to climate warming responses of leaf litter decomposition rates in cold biomes 期刊论文
ECOLOGY LETTERS, 2007, 卷号: 10, 期号: 7, 页码: 619-627
作者:  Cornelissen, Johannes H. C.;  van Bodegom, Peter M.;  Aerts, Rien;  Callaghan, Terry V.;  van Logtestijn, Richard S. P.;  Alatalo, Juha;  Chapin, F. Stuart;  Gerdol, Renato;  Gudmundsson, Jon;  Gwynn-Jones, Dylan;  Hartley, Anne E.;  Hik, David S.;  Hofgaard, Annika;  Jonsdottir, Ingibjorg S.;  Karlsson, Staffan;  Klein, Julia A.;  Laundre, Jim;  Magnusson, Borgthor;  Michelsen, Anders;  Molau, Ulf;  Onipchenko, Vladimir G.;  Quested, Helen M.;  Sandvik, Sylvi M.;  Schmidt, Inger K.;  Shaver, Gus R.;  Solheim, Bjorn;  Soudzilovskaia, Nadejda A.;  Stenstrom, Anna;  Tolvanen, Anne;  Totland, Orjan;  Wada, Naoya;  Welker, Jeffrey M.;  Zhao, Xinquan;  M O L Team
浏览  |  Adobe PDF(870Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1022/202  |  提交时间:2009/12/07
Alpine  Carbon  Circum-arctic  Global Change  Growth Form  Litter Turnover  Mass Loss  Vegetation Change  
Experimental warming, not grazing, decreases rangeland quality on the Tibetan Plateau 期刊论文
ECOLOGICAL APPLICATIONS, 2007, 卷号: 17, 期号: 2, 页码: 541-557
作者:  Klein, Julia A.;  Harte, John;  Zhao, Xin-Quan
浏览  |  Adobe PDF(415Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1467/211  |  提交时间:2009/12/08
Climate Warming  Experimental Warming  Forage Quality  Global Change  Grazing  Pastoralism  Productivity  Rangelands  Tibetan Plateau  Tundra  
Dynamic and complex microclimate responses to warming and grazing manipulations 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2005, 卷号: 11, 期号: 9, 页码: 1440-1451
作者:  Klein, JA;  Harte, J;  Zhao, XQ
浏览  |  Adobe PDF(219Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:837/134  |  提交时间:2009/12/09
Alpine  Climate Warming  Experimental Grazing  Experimental Warming  Global Change  Microclimate  Open-top Chambers  Rangelands  Tibetan Plateau  Tundra