NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共46条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Identification of root-colonizing AM fungal communities and their responses to short-term climate change and grazing on Tibetan plateau 期刊论文
SYMBIOSIS, 2018, 卷号: 74, 期号: 3, 页码: 159-166
作者:  Jiang, Shengjing;  Pan, Jianbin;  Shi, Guoxi;  Dorji, Tsechoe;  Hopping, Kelly A.;  Klein, Julia A.;  Liu, Yongjun;  Feng, Huyuan
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/07/25
Mycorrhiza  Warming  Snow  Grazing  Alpine Meadow  
Warm- and cold-season grazing affect soil respiration differently in alpine grasslands 期刊论文
AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 248, 页码: 136-143
作者:  Wang, Hao;  Liu, Huiying;  Wang, Yonghui;  Xu, Wei;  Liu, Anrong;  Ma, Zhiyuan;  Mi, Zhaorong;  Zhang, Zhenhua;  Wang, Shiping;  He, Jin-Sheng
收藏  |  浏览/下载:34/0  |  提交时间:2017/12/08
Autotrophic Respiration  Heterotrophic Respiration  Carbon Dioxide  Carbon Cycling  Grazing Pattern  The Tibetan Plateau  
Effects of grazing on the acquisition of nitrogen by plants and microorganisms in an alpine grassland on the Tibetan plateau 期刊论文
PLANT AND SOIL, 2017, 卷号: 416, 期号: 1-2, 页码: 297-308
作者:  Jiang, Lili;  Wang, Shiping;  Zhe, Pang;  Wang, Changshun;  Kardol, Paul;  Zhong, Lei;  Yu, Qiang;  Lan, Zhichun;  Wang, Yanfen;  Xu, Xingliang;  Kuzyakov, Yakov;  Luo, Caiyun;  Zhang, Zhenhua;  Jones, Davey L.
收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2017/10/09
Organic n  Inorganic n  n Partitioning  Grazing  Tibetan Plateau  
Effects of grazing on the acquisition of nitrogen by plants and microorganisms in an alpine grassland on the Tibetan plateau 期刊论文
PLANT AND SOIL, 2017, 卷号: 416, 期号: 1-2, 页码: 297-308
作者:  Jiang, Lili;  Wang, Shiping;  Zhe, Pang;  Wang, Changshun;  Kardol, Paul;  Zhong, Lei;  Yu, Qiang;  Lan, Zhichun;  Wang, Yanfen;  Xu, Xingliang;  Kuzyakov, Yakov;  Luo, Caiyun;  Zhang, Zhenhua;  Jones, Davey L.
收藏  |  浏览/下载:51/0  |  提交时间:2017/10/09
Organic n  Inorganic n  n Partitioning  Grazing  Tibetan Plateau  
Grazing and fertilization influence plant species richness via direct and indirect pathways in an alpine meadow of the eastern Tibetan Plateau 期刊论文
GRASS AND FORAGE SCIENCE, 2017, 卷号: 72, 期号: 2, 页码: 343-354
作者:  Li, J.;  Zhang, C.;  Yang, Z.;  Guo, H.;  Zhou, X.;  Du, G.
收藏  |  浏览/下载:49/0  |  提交时间:2017/10/09
Alpine Grassland  Grazing  Nitrogen Fertilizer  Species Richness  Structural Equation Modelling  Tibet  
Effect of Grazing Intensity on Soil and Plant delta N-15 of an Alpine Meadow 期刊论文
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2017, 卷号: 26, 期号: 3, 页码: 1071-1075
作者:  Du, Yangong;  Guo, Xiaowei;  Zhou, Geng;  Cao, Guangmin;  Li, Yikang
收藏  |  浏览/下载:79/0  |  提交时间:2017/07/25
Alpine Meadow  Soil Delta N-15  Foliar Delta N-15  Grazing Intensity  
Evaluating the lingering effect of livestock grazing on functional potentials of microbial communities in Tibetan grassland soils 期刊论文
PLANT AND SOIL, 2016, 卷号: 407, 期号: 1-2, 页码: 385-399
作者:  Wang, Mengmeng;  Wang, Shiping;  Wu, Linwei;  Xu, Depeng;  Lin, Qiaoyan;  Hu, Yigang;  Li, Xiangzhen;  Zhou, Jizhong;  Yang, Yunfeng
收藏  |  浏览/下载:39/0  |  提交时间:2016/12/19
Microbial Functional Potential  Tibetan Grassland  Post-winter Grazing  Geochip  
Effects of Grazing Exclusion on Soil Properties in Maqin Alpine Meadow, Tibetan Plateau, China 期刊论文
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2016, 卷号: 25, 期号: 4, 页码: 1583-1587
作者:  Li, Hongqin;  Zhang, Fawei;  Mao, Shaojuan;  Zhu, Jingbin;  Yang, Yongsheng;  He, Huidan;  Li, Yingnian
收藏  |  浏览/下载:38/0  |  提交时间:2016/12/19
Grazing Exclusion  Soil Properties  Degraded Grassland  Alpine Meadow  Rehabilitation  
Soil bacterial community responses to warming and grazing in a Tibetan alpine meadow 期刊论文
FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY, 2016, 卷号: 92, 期号: 1
作者:  Li, Yaoming;  Lin, Qiaoyan;  Wang, Shiping;  Li, Xiangzhen;  Liu, Wentso;  Luo, Caiyun;  Zhang, Zhenhua;  Zhu, Xiaoxue;  Jiang, Lili;  Li, Xine
收藏  |  浏览/下载:48/0  |  提交时间:2016/07/19
Tibetan Alpine Meadow  Warming  Grazing  Interaction  Bacterial Diversity  Bacterial Composition  
Effects of warming, grazing/cutting and nitrogen fertilization on greenhouse gas fluxes during growing seasons in an alpine meadow on the Tibetan Plateau 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2015, 卷号: 214, 页码: 506-514
作者:  Zhu, Xiaoxue;  Luo, Caiyun;  Wang, Shiping;  Zhang, Zhenhua;  Cui, Shujuan;  Bao, Xiaoying;  Jiang, Lili;  Li, Yaoming;  Li, Xine;  Wang, Qi;  Zhou, Yang
浏览  |  Adobe PDF(1057Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:152/68  |  提交时间:2015/12/17
Carbon Dioxide  Methane  Nitrous Oxide  Climate Change  Grazing  Nitrogen Deposition