NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共7条,第1-7条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
y Nitrous oxide emissions from different land uses affected by managements on the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2017, 卷号: 246, 页码: 133-141
作者:  Zhang, Zhenhua;  Zhu, Xiaoxue;  Wang, Shiping;  Duan, Jichuang;  Chang, Xiaofeng;  Luo, Caiyun;  He, Jin-Sheng;  Wilkes, Andreas
收藏  |  浏览/下载:74/0  |  提交时间:2017/12/08
Land Use Change  Nitrogen Fertilization  Conventional Tillage  Nitrous Oxide Emissions  
Effects of land use and nitrogen fertilizer on ecosystem respiration in alpine meadow on the Tibetan Plateau 期刊论文
JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2017, 卷号: 17, 期号: 6, 页码: 1626-1634
作者:  Luo, Caiyun;  Wang, Shiping;  Zhao, Liang;  Xu, Shixiao;  Xu, Burenbayin;  Zhang, Zhenhua;  Yao, Buqing;  Zhao, Xinquan
收藏  |  浏览/下载:57/0  |  提交时间:2017/10/09
Alpine Meadow  Land Use Change  Nitrogen Fertilization  Ecosystem Respiration  Plant Production  Tibetan Plateau  
More than a century of Grain for Green Program is expected to restore soil carbon stock on alpine grassland revealed by field C-13 pulse labeling 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2016, 卷号: 550, 页码: 17-26
作者:  Li, Qi;  Chen, Dongdong;  Zhao, Liang;  Yang, Xue;  Xu, Shixiao;  Zhao, Xinquan
收藏  |  浏览/下载:43/0  |  提交时间:2016/07/19
Carbon Cycle  Carbon Partitioning  Turnover Rate  Restoration Time  Land Use/cover Change  Qinghai-tibetan Plateau  
The impacts of climate change and human activities on biogeochemical cycles on the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2013, 卷号: 19, 期号: 10, 页码: 2940-2955
作者:  Chen, Huai;  Zhu, Qiuan;  Peng, Changhui;  Wu, Ning;  Wang, Yanfen;  Fang, Xiuqing;  Gao, Yongheng;  Zhu, Dan;  Yang, Gang;  Tian, Jianqing;  Kang, Xiaoming;  Piao, Shilong;  Ouyang, Hua;  Xiang, Wenhua;  Luo, Zhibin;  Jiang, Hong;  Song, Xingzhang;  Zhang, Yao;  Yu, Guirui;  Zhao, Xinquan;  Gong, Peng;  Yao, Tandong;  Wu, Jianghua;  Peng, CH (reprint author), Northwest Agr & Forest Univ, Lab Ecol Forecasting & Global Change, Coll Forestry, Yangling 712100, Peoples R China.
Adobe PDF(874Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:548/134  |  提交时间:2014/05/09
Carbon Budget  Ice Retreat  Intact Ecosystems  Land Use Change  Permafrost  
Effects of land use and management on ecosystem respiration in alpine meadow on the Tibetan plateau 期刊论文
SOIL & TILLAGE RESEARCH, 2012, 卷号: 124, 页码: 161-169
作者:  Zhang, Zhenhua;  Duan, Jichuang;  Wang, Shiping;  Luo, Caiyun;  Chang, Xiaofeng;  Zhu, Xiaoxue;  Xu, Burenbayin;  Wang, Wenying
Adobe PDF(862Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:587/115  |  提交时间:2013/03/15
Land Use Change  n Fertilization  Sheep Manure  No-tillage  Plant Production  Ecosystem Respiration Intensity  
Management and land use change effects on soil carbon in northern China's grasslands: a synthesis 期刊论文
AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT, 2011, 卷号: 142, 期号: 3-4, 页码: 329-340
作者:  Wang, Shiping;  Wilkes, Andreas;  Zhang, Zhicai;  Chang, Xiaofeng;  Lang, Rong;  Wang, Yanfen;  Niu, Haishan
收藏  |  浏览/下载:391/0  |  提交时间:2011/12/13
Carbon Sequestration  Grasslands  Land Use Change  Grazing  Cultivation  Pasture  
Methane emission by plant communities in an alpine meadow on the Qinghai-Tibetan Plateau: a new experimental study of alpine meadows and oat pasture 期刊论文
BIOLOGY LETTERS, 2009, 卷号: 5, 期号: 4, 页码: 535-538
作者:  Wang, Shiping;  Yang, Xiaoxia;  Lin, Xingwu;  Hu, Yigang;  Luo, Caiyun;  Xu, Guangping;  Zhang, Zhenhua;  Su, Ailing;  Chang, Xiaofen;  Chao, Zengguo;  Duan, Jichuang
收藏  |  浏览/下载:425/0  |  提交时间:2011/12/13
Ch4 Consumption By Alpine Ecosystem  Ch4 Emission By Plant Community  Soil Temperature  Soil Moisture  Land-use Change