NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共11条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Population transcriptomes reveal synergistic responses of DNA polymorphism and RNA expression to extreme environments on the Qinghai-Tibetan Plateau in a predatory bird 期刊论文
MOLECULAR ECOLOGY, 2017, 卷号: 26, 期号: 11, 页码: 2993-3010
作者:  Pan, Shengkai;  Zhang, Tongzuo;  Rong, Zhengqin;  Hu, Li;  Gu, Zhongru;  Wu, Qi;  Dong, Shanshan;  Liu, Qiong;  Lin, Zhenzhen;  Deutschova, Lucia;  Li, Xinhai;  Dixon, Andrew;  Bruford, Michael W.;  Zhan, Xiangjiang
收藏  |  浏览/下载:51/0  |  提交时间:2017/10/09
Adaptation  Colonization  Population Transcriptome  Qinghai-tibetan Plateau  Rna Sequencing  Saker Falcon  
Genomic Resources Notes Accepted 1 August 2015-31 September 2015 期刊论文
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2016, 卷号: 16, 期号: 1, 页码: 377-377
作者:  Kohler, Annegret;  Kremer, Antoine;  Le Provost, Gregoire;  Lesur, Isabelle;  Lin, Gonhua;  Martin, Francis;  Plomion, Christophe;  Wu, Aiguo;  Zhao, Fang;  Genomic Resources Dev Consortium
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2016/12/19
Genomic Resources Notes accepted 1 February 2014-31 March 2014 期刊论文
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2014, 卷号: 14, 期号: 4, 页码: 882-882
作者:  Chen, Hongjian;  Lin, Gonghua;  Ma, Junying;  Su, Jianping;  Wang, Zuyun;  Whiting, Michael F.;  Zhang, Tongzuo;  Zhao, Fang;  Genomic Resources Dev Consortium
浏览  |  Adobe PDF(75Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:214/7  |  提交时间:2014/12/19
Permanent Genetic Resources added to Molecular Ecology Resources Database 1 December 201231 January 2013 期刊论文
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2013, 卷号: 13, 期号: 3, 页码: 546-549
作者:  Arranz, Silvia E.;  Avarre, Jean-Christophe;  Balasundaram, Chellam;  Bouza, Carmen;  Calcaterra, Nora B.;  Cezilly, Frank;  Chen, Shi-Long;  Cipriani, Guido;  Cruz, V. P.;  D'Esposito, D.;  Daniel, Carla;  Dejean, Alain;  Dharaneedharan, Subramanian;  Diaz, Juan;  Du, Man;  Durand, Jean-Dominique;  Dziadek, Jaroslaw;  Foresti, F.;  Fu Peng-Cheng;  Gao, Qing-Bo;  Garcia, Graciela;  Gauffre-Autelin, Pauline;  Giovino, Antonio;  Goswami, Mukunda;  Guarino, Carmine;  Guerra-Varela, Jorge;  Gutierrez, Veronica;  Harris, D. J.;  Heo, Moon-Soo;  Khan, Gulzar;  Kim, Mija;  Lakra, Wazir S.;  Lauth, Jeremie;  Leclercq, Pierre;  Lee, Jeonghwa;  Lee, Seung-Ho;  Lee, Soohyung;  Lee, Theresa;  Li, Yin-Hu;  Liu, Hongbo;  Liu, Shufang;  Male, Pierre-Jean G.;  Mandhan, Rishi Pal;  Martinez, Paulino;  Mayer, Veronika E.;  Mendel, Jan;  Mendes, N. J.;  Mendonca, F. F.;  Minias, Alina;  Minias, Piotr;  Oh, Kyeong-Suk;  Oliveira, C.;  Orivel, Jerome;  Orsini, L.;  Pardo, Belen G.;  Perera, A.;  Procaccini, G.;  Rato, C.;  Rios, Nestor;  Scibetta, Silvia;  Sharma, Bhagwati S.;  Sierens, Tim;  Singh, Akhilesh;  Terer, Taita;  Triest, Ludwig;  Urbankova, Sona;  Vera, Manuel;  Villanova, Gabriela V.;  Voglmayr, Hermann;  Vyskocilova, Martina;  Wang, Hongying;  Wang, Jiu-Li;  Wattier, Remi A.;  Xing, Rui;  Yadav, Kamalendra;  Yin, Guibo;  Yuan, Yanjiao;  Yun, Jong-Chul;  Zhang, Fa-Qi;  Zhang, Jing-Hua;  Zhuang, Zhimeng;  Mol Ecology Resources Primer Dev;  Arranz, SE (reprint author), Univ Nacl Rosario, Inst Biol Mol & Celular Rosario IBR, CONICET, Ocampo & Esmeralda Sede CCT, RA-2000 Rosario, Argentina.
Adobe PDF(102Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:331/54  |  提交时间:2014/05/09
The youngest split in sympatric schizothoracine fish(Cyprinidae) is shaped by ecological adaptations in a Tibetan Plateau glacier lake 期刊论文
Molecular Ecology, 2009, 卷号: 18, 期号: 2009, 页码: 3616
作者:  Zhao XQ(赵新全)
收藏  |  浏览/下载:316/0  |  提交时间:2011/12/14
History and evolution of alpine plants endemic to the Qinghai-Tibetan Plateau:Aconitum gymnandrum(Ranunculaceae) 期刊论文
Molecular Ecology, 2009, 卷号: 18, 期号: 2009, 页码: 709
作者:  刘建全
收藏  |  浏览/下载:341/0  |  提交时间:2011/12/14
The youngest split in sympatric schizothoracine fish (Cyprinidae) is shaped by ecological adaptations in a Tibetan Plateau glacier lake 期刊论文
MOLECULAR ECOLOGY, 2009, 卷号: 18, 期号: 17, 页码: 3616-3628
作者:  Zhao, Kai;  Duan, Zi Yuan;  Peng, Zuo Gang;  Guo, Song Chang;  Li, Jun Bing;  He, Shun Ping;  Zhao, Xin Quan
收藏  |  浏览/下载:373/0  |  提交时间:2011/12/13
Mitochondrial Control Region And Cytochrome b  Phylogeography  Pleistocene Glaciations  Schizothoracine Fish  Tibetan Plateau  
History and evolution of alpine plants endemic to the Qinghai-Tibetan Plateau: Aconitum gymnandrum (Ranunculaceae) 期刊论文
MOLECULAR ECOLOGY, 2009, 卷号: 18, 期号: 4, 页码: 709-721
作者:  Wang, Liuyang;  Abbott, Richard J.;  Zheng, Wei;  Chen, Ping;  Wang, Yujin;  Liu, Jianquan
收藏  |  浏览/下载:564/0  |  提交时间:2011/12/13
Alpine Plants  Coalescent Tests  Glacial Refugia  Hybridization  Pleistocene Divergence  Qinghai-tibetan Plateau  
Phylogeography of Pinus tabulaeformis Carr. (Pinaceae), a dominant species of coniferous forest in northern China 期刊论文
MOLECULAR ECOLOGY, 2008, 卷号: 17, 期号: 19, 页码: 4276-4288
作者:  Chen, Kangming;  Abbott, Richard J.;  Milne, Richard I.;  Tian, Xin-Min;  Liu, Jianquan
浏览  |  Adobe PDF(236Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1413/256  |  提交时间:2009/12/04
Cpdna  Glacial Refugia  Mtdna  North China  Phylogeography  Pinus Tabulaeformis  
Mitochondrial and chloroplast phylogeography of Picea crassifolia Kom. (Pinaceae) in the Qinghai-Tibetan Plateau and adjacent highlands 期刊论文
MOLECULAR ECOLOGY, 2007, 卷号: 16, 期号: 19, 页码: 4128-4137
作者:  Meng, Lihua;  Yang, Rui;  Abbott, Richard J.;  Miehe, Georg;  Hu, Tianhua;  Liu, Jianquan
浏览  |  Adobe PDF(615Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:651/135  |  提交时间:2009/12/07
Cpdna  Gene Flow  Mtdna  Picea Crassifolia  Postglacial Recolonization  Tibetan Plateau