NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Potential CO2 emissions from defrosting permafrost soils of the Qinghai-Tibet Plateau under different scenarios of climate change in 2050 and 2070 期刊论文
CATENA, 2017, 卷号: 149, 页码: 221-231
作者:  Bosch, Anna;  Schmidt, Karsten;  He, Jin-Sheng;  Doerfer, Corina;  Scholten, Thomas
收藏  |  浏览/下载:36/0  |  提交时间:2017/02/15
Permafrost Soil  Carbon  Carbon Dioxide  Soil Respiration  Qinghai-tibet Plateau  Climate Change Scenarios  
The impacts of climate change and human activities on biogeochemical cycles on the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2013, 卷号: 19, 期号: 10, 页码: 2940-2955
作者:  Chen, Huai;  Zhu, Qiuan;  Peng, Changhui;  Wu, Ning;  Wang, Yanfen;  Fang, Xiuqing;  Gao, Yongheng;  Zhu, Dan;  Yang, Gang;  Tian, Jianqing;  Kang, Xiaoming;  Piao, Shilong;  Ouyang, Hua;  Xiang, Wenhua;  Luo, Zhibin;  Jiang, Hong;  Song, Xingzhang;  Zhang, Yao;  Yu, Guirui;  Zhao, Xinquan;  Gong, Peng;  Yao, Tandong;  Wu, Jianghua;  Peng, CH (reprint author), Northwest Agr & Forest Univ, Lab Ecol Forecasting & Global Change, Coll Forestry, Yangling 712100, Peoples R China.
Adobe PDF(874Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:548/134  |  提交时间:2014/05/09
Carbon Budget  Ice Retreat  Intact Ecosystems  Land Use Change  Permafrost  
Response characteristics of vegetation and soil environment to permafrost degradation in the upstream regions of the Shule River Basin 期刊论文
ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS, 2012, 卷号: 7, 期号: 4
作者:  Chen, Shengyun;  Liu, Wenjie;  Qin, Xiang;  Liu, Yushuo;  Zhang, Tongzuo;  Chen, Kelong;  Hu, Fengzu;  Ren, Jiawen;  Qin, Dahe
浏览  |  Adobe PDF(636Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:558/127  |  提交时间:2013/03/15
Vegetation Characteristics  Soil Environment  Permafrost Degradation