NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Efficient Separation of Four Antibacterial Diterpenes from the Roots of Salvia Prattii Using Non-Aqueous Hydrophilic Solid-Phase Extraction Followed by Preparative High-Performance Liquid Chromatography 期刊论文
MOLECULES, 2018, 卷号: 23, 期号: 3
作者:  Dang, Jun;  Cui, Yulei;  Pei, Jinjin;  Yue, Huilan;  Liu, Zenggen;  Wang, Weidong;  Jiao, Lijin;  Mei, Lijuan;  Wang, Qilan;  Tao, Yanduo;  Shao, Yun
收藏  |  浏览/下载:35/0  |  提交时间:2018/12/05
Salvia Prattii  Antibacterial Diterpenes  Hydrophilic Solid-phase Extraction  Preparative High-performance Liquid Chromatography  
Separation of three anthraquinone glycosides including two isomers by preparative high-performance liquid chromatography and high-speed countercurrent chromatography from Rheum tanguticum Maxim. ex Balf 期刊论文
JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, 2016, 卷号: 39, 期号: 16, 页码: 3105-3112
作者:  Chen, Tao;  Li, Hongmei;  Zou, Denglang;  Liu, Yongling;  Chen, Chen;  Zhou, Guoying;  Li, Yulin
收藏  |  浏览/下载:42/0  |  提交时间:2016/12/19
Anthraquinone Glycosides  High-speed Countercurrent Chromatography  Isomers  Preparative High-performance Liquid Chromatography  Rheum Tanguticum Maxim  Ex Balf