NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共85条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Spiroides shrubs on Qinghai-Tibetan Plateau: Multilocus phylogeography and palaeodistributional reconstruction of Spiraea alpina and S. Mongolica (Rosaceae) 期刊论文
MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION, 2018, 卷号: 123, 页码: 137-148
作者:  Khan, Gulzar;  Zhang, Faqi;  Gao, Qingbo;  Fu, Pengcheng;  Zhang, Yu;  Chen, Shilong
收藏  |  浏览/下载:30/0  |  提交时间:2018/07/25
Range Shift  Phylogeography  Palaeodistributional Reconstruction  Spiraea L.  Qinghai-tibetan Plateau  
No upward shift of alpine grassland distribution on the Qinghai-Tibetan Plateau despite rapid climate warming from 2000 to 2014 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 625, 页码: 1361-1368
作者:  Huang, Ni;  He, Jin-Sheng;  Chen, Litong;  Wang, Li
收藏  |  浏览/下载:29/0  |  提交时间:2018/07/25
Alpine Grasslands  Upward Shift  Qinghai-tibetan Plateau  Climate Warming  Ndvi  Modis  
Early-spring soil warming partially offsets the enhancement of alpine grassland aboveground productivity induced by warmer growing seasons on the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
PLANT AND SOIL, 2018, 卷号: 425, 期号: 1-2, 页码: 177-188
作者:  Guo, Liang;  Chen, Ji;  Luedeling, Eike;  He, Jin-Sheng;  Cheng, Jimin;  Wen, Zhongming;  Peng, Changhui
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/12/05
Aboveground Net Primary Productivity (Anpp)  Alpine Grassland  Climate Warming  Qinghai-tibetan Plateau  Soil Temperature  
Quantification of year-round methane and nitrous oxide fluxes in a typical alpine shrub meadow on the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 255, 页码: 27-36
作者:  Fu, Yongfeng;  Liu, Chunyan;  Lin, Fei;  Hu, Xiaoxia;  Zheng, Xunhua;  Zhang, Wei;  Ca, Guangmin
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/07/25
Gas Chromatography  Carrier Gas  Nitrous Oxide  Spring Thaw  The Qinghai-tibetan Plateau  
Large-Scale Distribution of Molecular Components in Chinese Grassland Soils: The Influence of Input and Decomposition Processes 期刊论文
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES, 2018, 卷号: 123, 期号: 1, 页码: 239-255
作者:  Dai, Guohua;  Ma, Tian;  Zhu, Shanshan;  Liu, Zongguang;  Chen, Dima;  Bai, Yongfei;  Chen, Litong;  He, Jin-Sheng;  Zhu, Juntao;  Zhang, Yangjian;  Lue, Xiaotao;  Wang, Xiaobo;  Han, Xingguo;  Feng, Xiaojuan
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/07/25
Soil Organic Carbon  Biomarker  Qinghai-tibetan Plateau  Inner Mongolia  Aliphatic Lipid  Carbohydrate  
Role of seed bank in establishment of single and mixed-sowing artificial grasslands of Tibetan Plateau 期刊论文
POLISH JOURNAL OF ECOLOGY, 2017, 卷号: 65, 期号: 4, 页码: 334-344
作者:  Ma, Zhen;  Zhang, Chunhui;  Zhou, Hua-Kun;  Yao, Bu-Qing;  Zhao, Xin-Quan
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/07/25
Artificial Grassland  Mixed-sowing  Qinghai-tibetan Plateau  Single-sowing  Soil Seed Bank  Species Richness  
Population transcriptomes reveal synergistic responses of DNA polymorphism and RNA expression to extreme environments on the Qinghai-Tibetan Plateau in a predatory bird 期刊论文
MOLECULAR ECOLOGY, 2017, 卷号: 26, 期号: 11, 页码: 2993-3010
作者:  Pan, Shengkai;  Zhang, Tongzuo;  Rong, Zhengqin;  Hu, Li;  Gu, Zhongru;  Wu, Qi;  Dong, Shanshan;  Liu, Qiong;  Lin, Zhenzhen;  Deutschova, Lucia;  Li, Xinhai;  Dixon, Andrew;  Bruford, Michael W.;  Zhan, Xiangjiang
收藏  |  浏览/下载:52/0  |  提交时间:2017/10/09
Adaptation  Colonization  Population Transcriptome  Qinghai-tibetan Plateau  Rna Sequencing  Saker Falcon  
The determinants of seed germination in an alpine/subalpine community on the Eastern Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
ECOLOGICAL ENGINEERING, 2017, 卷号: 98, 页码: 114-122
作者:  Xu, Jing;  Li, Wenlong;  Zhang, Chunhui;  Liu, Wei;  Du, Guozhen
收藏  |  浏览/下载:48/0  |  提交时间:2017/02/15
Alpine/subalpine Meadow  Phylogeny  Seed Germination  Temperature Rise  Qinghai-tibetan Plateau  
Population genetic structure and demographic history of Medicago ruthenica (Fabaceae) on the Qinghai-Tibetan Plateau based on nuclear ITS and chloroplast markers 期刊论文
BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY, 2016, 卷号: 69, 页码: 204-212
作者:  Wu, Xiaopei;  Liu, Demei;  Gulzar, Khan;  Shen, Yingfang;  Wang, Haiqing
收藏  |  浏览/下载:71/0  |  提交时间:2017/02/15
Medicago Ruthenica  Qinghai-tibetan Plateau  Genetic Diversity  Genetic Differentiation  Range Expansion  
Changes of hemoglobin expression in response to hypoxia in a Tibetan schizothoracine fish, Schizopygopsis pylzovi 期刊论文
JOURNAL OF COMPARATIVE PHYSIOLOGY B-BIOCHEMICAL SYSTEMIC AND ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY, 2016, 卷号: 186, 期号: 8, 页码: 1033-1043
作者:  Xia, Mingzhe;  Chao, Yan;  Jia, Jianlei;  Li, Changzhong;  Kong, Qinghui;  Zhao, Yongli;  Guo, Songchang;  Qi, Delin
收藏  |  浏览/下载:61/0  |  提交时间:2017/02/15
Hemoglobin  Hypoxia  Expression Regulation  Hb Concentration  Schizopygopsis Pylzovi  Qinghai-tibetan Plateau