NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共15条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Two Ultraviolet Radiation Datasets that Cover China 期刊论文
ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 2017, 卷号: 34, 期号: 7, 页码: 805-815
作者:  Liu, Hui;  Hu, Bo;  Wang, Yuesi;  Liu, Guangren;  Tang, Liqin;  Ji, Dongsheng;  Bai, Yongfei;  Bao, Weikai;  Chen, Xin;  Chen, Yunming;  Ding, Weixin;  Han, Xiaozeng;  He, Fei;  Huang, Hui;  Huang, Zhenying;  Li, Xinrong;  Li, Yan;  Liu, Wenzhao;  Lin, Luxiang;  Ouyang, Zhu;  Qin, Boqiang;  Shen, Weijun;  Shen, Yanjun;  Su, Hongxin;  Song, Changchun;  Sun, Bo;  Sun, Song;  Wang, Anzhi;  Wang, Genxu;  Wang, Huimin;  Wang, Silong;  Wang, Youshao;  Wei, Wenxue;  Xie, Ping;  Xie, Zongqiang;  Yan, Xiaoyuan;  Zeng, Fanjiang;  Zhang, Fawei;  Zhang, Yangjian;  Zhang, Yiping;  Zhao, Chengyi;  Zhao, Wenzhi;  Zhao, Xueyong;  Zhou, Guoyi;  Zhu, Bo
收藏  |  浏览/下载:78/0  |  提交时间:2017/07/25
Ultraviolet Radiation  Observation  Hybrid Model  Reconstruction  China  
PHYLOGENETIC RECONSTRUCTION BETWEEN THE OLD AND NEW WORLD SPIROIDES INFERRED FROM PLASTID TRNL-F AND NRDNA ITS SEQUENCES 期刊论文
PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, 2016, 卷号: 48, 期号: 6, 页码: 2399-2407
作者:  Khan, Gulzar;  Zhang, Fa-Qi;  Gao, Qing-Bo;  Fu, Peng-Cheng;  Xing, Rui;  Wang, Jiu-Li;  Liu, Hai-Rui;  Chen, Shi-Long
收藏  |  浏览/下载:51/0  |  提交时间:2017/06/22
Radiation  Disjunction  Vicariance  Dispersal  Migration  Phylogeny  
Approaches of climate factors affecting the spatial variation of annual gross primary productivity among terrestrial ecosystems in China 期刊论文
ECOLOGICAL INDICATORS, 2016, 卷号: 62, 页码: 174-181
作者:  Zhu, Xian-Jin;  Yu, Gui-Rui;  Wang, Qiu-Feng;  Gao, Yan-Ni;  He, Hong-Lin;  Zheng, Han;  Chen, Zhi;  Shi, Pei-Li;  Zhao, Liang;  Li, Ying-Nian;  Wang, Yan-Fen;  Zhang, Yi-Ping;  Yan, Jun-Hua;  Wang, Hui-Min;  Zhao, Feng-Hua;  Zhang, Jun-Hui
收藏  |  浏览/下载:49/0  |  提交时间:2016/07/19
Gross Primary Productivity  Eddy Covariance  Annual Mean Air Temperature  Annual Precipitation  Carbon Cycle  Terrestrial Ecosystems  Radiation Use Efficiency  Co2 Mass Concentration  
Metallic Elemental Analysis of Tibetan Herbal Medicines and Tibetan Medicine Preparations by Synchrotron Radiation X-Ray Fluorescence 期刊论文
SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS, 2015, 卷号: 35, 期号: 6, 页码: 1730-1734
作者:  Yang Hong-xia;  Li Cen;  Du Yu-zhi;  Wei Li-xin
收藏  |  浏览/下载:60/0  |  提交时间:2015/12/17
Tibetan Medicine  Swertia Mussotii Franch  Preparations  Synchrotron Radiation X-ray Fluorescence  Metallic Elemental  
Ambient UV-B radiation inhibits the growth and physiology of Brassica napus L. on the Qinghai-Tibetan plateau 期刊论文
FIELD CROPS RESEARCH, 2015, 卷号: 171, 页码: 79-85
作者:  Zhu, PJ;  Yang, L;  Zhu, PJ (reprint author), Guangxi Inst Subtrop Crops, Nanning 530000, Peoples R China.
浏览  |  Adobe PDF(872Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:83/26  |  提交时间:2015/12/17
Brassica Napus L.  Plant Growth  Qinghai-tibetan Plateau  Uv-b Radiation  
UV radiation is the primary factor driving the variation in leaf phenolics across Chinese grasslands 期刊论文
ECOLOGY AND EVOLUTION, 2013, 卷号: 3, 期号: 14, 页码: 4696-4710
作者:  Chen, Litong;  Niu, Kechang;  Wu, Yi;  Geng, Yan;  Mi, Zhaorong;  Flynn, Dan F. B.;  He, Jin-Sheng;  He, JS (reprint author), Chinese Acad Sci, Northwest Inst Plateau Biol, Key Lab Adaptat & Evolut Plateau Biota, 23 Xinning Rd, Xining 810008, Peoples R China.
Adobe PDF(1673Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:382/39  |  提交时间:2014/05/09
Inner Mongolia  Leaf Functional Traits  Leaf Phenolics  Tibetan Plateau  Ultraviolet Absorbing Compounds  Uv Radiation  
Infrared heater arrays for warming ecosystem field plots 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2008, 卷号: 14, 期号: 2, 页码: 309-320
作者:  Kimball, Bruce A.;  Conley, Matthew M.;  Wang, Shiping;  Lin, Xingwu;  Luo, Caiyun;  Morgan, Jack;  Smith, David
浏览  |  Adobe PDF(1226Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:493/73  |  提交时间:2009/12/07
Canopy Temperature  Climate Change  Ecosystems  Gis  Global Change  Global Warming  Infrared Heater  Rangeland  Thermal Radiation  Wind Speed  
Depression of net ecosystem CO2 exchange in semi-arid Leymus chinensis steppe and alpine shrub 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2006, 卷号: 137, 期号: 3-4, 页码: 234-244
作者:  Fu, Yu-Ling;  Yu, Gui-Rui;  Sun, Xiao-Min;  Li, Ying-Nian;  Wen, Xue-Fa;  Zhang, Lei-Ming;  Li, Zheng-Quan;  Zhao, Liang;  Hao, Yan-Bin
浏览  |  Adobe PDF(644Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:819/86  |  提交时间:2009/12/08
Net Ecosystem Co2 Exchange (F-nee)  Depression  Leymus Chinensis Steppe  Alpine Shrub  High Radiation  Water Stress  
Radiation and diversification within the Ligularia-Cremanthodium-Parasenecio complex (Asteraceae) triggered by uplift of the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION, 2006, 卷号: 38, 期号: 1, 页码: 31-49
作者:  Liu, JQ;  Wang, YJ;  Wang, AL;  Hideaki, O;  Abbott, RJ
浏览  |  Adobe PDF(678Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1329/526  |  提交时间:2009/12/09
Radiation  Diversification  Qinghai-tibetan Plateau  Molecular Systematics  Senecioneae  Tussilagininae  Eastern Asia  
Molecular phylogeny, recent radiation and evolution of gross morphology of the rhubarb genus Rheum (Polygonaceae) inferred from chloroplast DNA trnL-F sequences 期刊论文
ANNALS OF BOTANY, 2005, 卷号: 96, 期号: 3, 页码: 489-498
作者:  Wang, AL;  Yang, MH;  Liu, JQ
浏览  |  Adobe PDF(220Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:740/186  |  提交时间:2009/12/09
Rheum  Phylogeny  Trnl-f  The Qinghai-tibetan Plateau  Radiation