NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共16条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Convergence in temperature sensitivity of soil respiration: Evidence from the Tibetan alpine grasslands 期刊论文
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2018, 卷号: 122, 页码: 50-59
作者:  Wang, Yonghui;  Song, Chao;  Yu, Lingfei;  Mi, Zhaorong;  Wang, Shiping;  Zeng, Hui;  Fang, Changming;  Li, Jingyi;  He, Jin-Sheng
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/05
Soil Respiration  Singular Spectrum Analysis  Temperature Sensitivity  Substrate Availability  q(10)  Climate-carbon Model  
In-depth analysis of core methanogenic communities from high elevation permafrost-affected wetlands 期刊论文
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2017, 卷号: 111, 页码: 66-77
作者:  Yang, Sizhong;  Liebner, Susanne;  Winkel, Matthias;  Alawi, Mashal;  Horn, Fabian;  Doerfer, Corina;  Ollivier, Julien;  He, Jin-Sheng;  Jin, Huijun;  Kuehn, Peter;  Schloter, Michael;  Scholten, Thomas;  Wagner, Dirk
收藏  |  浏览/下载:44/0  |  提交时间:2017/10/09
Methanogenic Archaea  Wetland  Mcta Gene  Frozen Ground  Tibetan Plateau  Biogeography  Methanoregula  
Effects of short-term and long-term warming on soil nutrients, microbial biomass and enzyme activities in an alpine meadow on the Qinghai-Tibet Plateau of China 期刊论文
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2014, 卷号: 76, 页码: 140-142
作者:  Wang, Xuexia;  Dong, Shikui;  Gao, Qingzhu;  Zhou, Huakun;  Liu, Shiliang;  Su, Xukun;  Li, Yuanyuan
浏览  |  Adobe PDF(344Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:289/86  |  提交时间:2014/12/19
Experimental Warming  Soil Nutrients  Enzyme Activity  Microbial Biomass  Alpine Meadow  
Soil methane uptake by grasslands and forests in China 期刊论文
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2014, 卷号: 74, 页码: 70-81
作者:  Wang, Yanfen;  Chen, Huai;  Zhu, Qiuan;  Peng, Changhui;  Wu, Ning;  Yang, Gang;  Zhu, Dan;  Tian, Jianqing;  Tian, Liuxi;  Kang, Xiaoming;  He, Yixin;  Gao, Yongheng;  Zhao, Xinquan
浏览  |  Adobe PDF(1680Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:230/23  |  提交时间:2014/12/19
Ch4 Budget  Anthropogenic Activity  Qinghai-tibetan Plateau  Inner Mongolia  Climate Change  
The increasing distribution area of zokor mounds weaken greenhouse gas uptakes by alpine meadows in the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2014, 卷号: 71, 页码: 105-112
作者:  Zhang, Wei;  Liu, Chunyan;  Zheng, Xunhua;  Fu, Yongfeng;  Hu, Xiaoxia;  Cao, Guangmin;  Butterbach-Bahl, Klaus
浏览  |  Adobe PDF(507Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:174/14  |  提交时间:2014/12/19
Alpine Meadows  Plateau Zokor  Zokor Mound  Greenhouse Gas Exchange  Soil Organic Carbon  Over-grazing  
Non-additive effect of species diversity and temperature sensitivity of mixed litter decomposition in the alpine meadow on Tibetan Plateau 期刊论文
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2013, 卷号: 57, 页码: 841-847
作者:  Duan, Jichuang;  Wang, Shiping;  Zhang, Zhenhua;  Xu, Guangping;  Luo, Caiyun;  Chang, Xiaofeng;  Zhu, Xiaoxue;  Cui, Shujuan;  Zhao, Xinquan;  Wang, Wenying;  Du, Mingyuan;  Wang, SP (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Tibetan Plateau Res, Key Lab Alpine Ecol & Biodivers, Beijing 100101, Peoples R China.
Adobe PDF(382Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:688/58  |  提交时间:2014/05/09
Global Warming  Litter Species Richness  Litter Composition  Non-additive Effect  Temperature Sensitivity  Mixed Litter Mass Loss  Alpine Region  Tibetan Plateau  
Effects of warming and grazing on N2O fluxes in an alpine meadow ecosystem on the Tibetan plateau 期刊论文
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2010, 卷号: 42, 期号: 6, 页码: 944-952
作者:  Hu, Yigang;  Chang, Xiaofeng;  Lin, Xingwu;  Wang, Yanfen;  Wang, Shiping;  Duan, Jichuang;  Zhang, Zhenhua;  Yang, Xiaoxia;  Luo, Caiyun;  Xu, Guangping;  Zhao, Xinquan
浏览  |  Adobe PDF(540Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:453/84  |  提交时间:2011/12/14
Global Warming  Grazing  N2o Flux  Soil Temperature  Soil Moisture  Alpine Meadow  Fate  Tibetan Plateau  
Effects of warming and grazing on N(2)O fluxes in an alpine meadow ecosystem on the Tibetan plateau 期刊论文
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2010, 卷号: 42, 期号: 6, 页码: 944-952
作者:  Hu, YG;  Chang, XF;  Lin, XW;  Wang, YF;  Wang, SP;  Duan, JC;  Zhang, ZH;  Yang, XX;  Luo, CY;  Xu, GP;  Zhao, XQ
收藏  |  浏览/下载:547/0  |  提交时间:2011/12/13
Global Warming  Grazing  n(2)o Flux  Soil Temperature  Soil Moisture  Alpine Meadow  Fate  Tibetan Plateau  
Effects of grazing and experimental warming on DOC concentrations in the soil solution on the Qinghai-Tibet plateau 期刊论文
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2009, 卷号: 41, 期号: 12, 页码: 2493-2500
作者:  Luo, Caiyun;  Xu, Guangping;  Wang, Yanfen;  Wang, Shiping;  Lin, Xingwu;  Hu, Yigang;  Zhang, Zhenhua;  Chang, Xiaofeng;  Duan, Jichuang;  Su, Ailing;  Zhao, Xinquan
收藏  |  浏览/下载:527/0  |  提交时间:2011/12/13
Warming  Grazing  Infrared Heater  Doc Concentration  Soil Temperature  Soil Moisture  Alpine Meadow  
Fluxes of CO2 ,CH4 and N2O in an alpine meadow affected by yak excreta on the Qinghai-Tibetan plateau during summer grazing periods 期刊论文
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2009, 卷号: 41, 期号: 2009, 页码: 718
作者:  Shiping Wang
收藏  |  浏览/下载:302/0  |  提交时间:2011/12/14