NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共17条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Convergence in temperature sensitivity of soil respiration: Evidence from the Tibetan alpine grasslands 期刊论文
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2018, 卷号: 122, 页码: 50-59
作者:  Wang, Yonghui;  Song, Chao;  Yu, Lingfei;  Mi, Zhaorong;  Wang, Shiping;  Zeng, Hui;  Fang, Changming;  Li, Jingyi;  He, Jin-Sheng
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/05
Soil Respiration  Singular Spectrum Analysis  Temperature Sensitivity  Substrate Availability  q(10)  Climate-carbon Model  
Early-spring soil warming partially offsets the enhancement of alpine grassland aboveground productivity induced by warmer growing seasons on the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
PLANT AND SOIL, 2018, 卷号: 425, 期号: 1-2, 页码: 177-188
作者:  Guo, Liang;  Chen, Ji;  Luedeling, Eike;  He, Jin-Sheng;  Cheng, Jimin;  Wen, Zhongming;  Peng, Changhui
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/12/05
Aboveground Net Primary Productivity (Anpp)  Alpine Grassland  Climate Warming  Qinghai-tibetan Plateau  Soil Temperature  
Effects of Landuse Change on CH4 Soil-Atmospheric Exchange in Alpine Meadow on the Tibetan Plateau 期刊论文
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2015, 卷号: 24, 期号: 4, 页码: 1593-1602
作者:  Guo, Xiaowei;  Du, Yangong;  Han, Daorui;  Xu, Xingliang;  Zhang, Fawei;  Lin, Li;  Li, Yikang;  Liu, Shuli;  Ouyang, Jingzheng;  Cao, Guangmin;  Guo, XW (reprint author), Chinese Acad Sci, Northwest Inst Plateau Biol, Key Lab Adaptat & Evolut Plateau Biota, Xining 810008, Peoples R China.
收藏  |  浏览/下载:46/0  |  提交时间:2015/12/17
Alpine Meadows  Ch4 Consumption  Soil Water-filled Pore Space  Temperature  Landuse Change  
No temperature acclimation of soil extracellular enzymes to experimental warming in an alpine grassland ecosystem on the Tibetan Plateau 期刊论文
BIOGEOCHEMISTRY, 2014, 卷号: 117, 期号: 1, 页码: 39-54
作者:  Jing, Xin;  Wang, Yonghui;  Chung, Haegeun;  Mi, Zhaorong;  Wang, Shiping;  Zeng, Hui;  He, Jin-Sheng
浏览  |  Adobe PDF(472Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:449/29  |  提交时间:2014/12/19
Global Warming  Temperature Acclimation  Soil Extracellular Enzyme Activity  q(10)  Alpine Grassland  Tibetan Plateau  
Effect of clear-cutting silviculture on soil respiration in a subtropical forest of China 期刊论文
JOURNAL OF PLANT ECOLOGY, 2013, 卷号: 6, 期号: 5, 页码: 335-348
作者:  Ma, Yinlei;  Geng, Yan;  Huang, Yuanyuan;  Shi, Yue;  Niklaus, Pascal A.;  Schmid, Bernhard;  He, Jin-Sheng;  He, JS (reprint author), Peking Univ, Coll Urban & Environm Sci, Dept Ecol, 5 Yiheyuan Rd, Beijing 100871, Peoples R China.
Adobe PDF(2244Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:311/24  |  提交时间:2014/05/09
Clear-cutting  Subtropical Forest  Soil Respiration  Soil Temperature  
Temperature and Moisture Effects on Soil Respiration in Alpine Grasslands 期刊论文
SOIL SCIENCE, 2012, 卷号: 177, 期号: 9, 页码: 554-560
作者:  Chang, Xiaofeng;  Zhu, Xiaoxue;  Wang, Shiping;  Luo, Caiyun;  Zhang, Zhenhua;  Duan, Jichuang;  Bai, Ling;  Wang, Wenying
浏览  |  Adobe PDF(654Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:728/146  |  提交时间:2013/03/15
Alpine Soils  Climate Change  Incubation  Temperature Sensitivity  Soil Respiration  Tibetan Plateau  
Storage, patterns, and control of soil organic carbon and nitrogen in the northeastern margin of the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS, 2012, 卷号: 7, 期号: 3
作者:  Liu, Wenjie;  Chen, Shengyun;  Qin, Xiang;  Baumann, Frank;  Scholten, Thomas;  Zhou, Zhaoye;  Sun, Weijun;  Zhang, Tongzuo;  Ren, Jiawen;  Qin, Dahe
浏览  |  Adobe PDF(879Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1241/318  |  提交时间:2013/03/15
Alpine Ecosystem  Global Warming  Soil Moisture  Aboveground Biomass  Belowground Biomass  Mean Annual Temperature And Precipitation  
Response of ecosystem respiration to warming and grazing during the growing seasons in the alpine meadow on the Tibetan plateau 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2011, 卷号: 151, 期号: 7, 页码: 792-802
作者:  Lin, Xingwu;  Zhang, Zhenhua;  Wang, Shiping;  Hu, Yigang;  Xu, Guangping;  Luo, Caiyun;  Chang, Xiaofeng;  Duan, Jichuang;  Lin, Qiaoyan;  Xu, Burenbayin;  Wang, Yanfen;  Zhao, Xinquan;  Xie, Zubin
浏览  |  Adobe PDF(547Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:939/353  |  提交时间:2011/12/13
Warming  Grazing  Ecosystem Respiration  Soil Respiration  Alpine Meadow  Soil Temperature And Moisture  Climate Change  Tibetan Plateau  
Effects of litter quality and climate change along an elevation gradient on litter mass loss in an alpine meadow ecosystem on the Tibetan plateau 期刊论文
PLANT ECOLOGY, 2010, 卷号: 209, 期号: 2, 页码: 257-268
作者:  Xu, Guangping;  Hu, Yigang;  Wang, Shiping;  Zhang, Zhenhua;  Chang, Xiaofeng;  Duan, Jichuang;  Luo, Caiyun;  Chao, Zengguo;  Su, Ailing;  Lin, Qiaoyan;  Li, Yingnian;  Du, Mingyuan
收藏  |  浏览/下载:427/0  |  提交时间:2011/12/13
Litter Quality  Mass Loss  Soil Temperature  Soil Moisture  Elevation Gradient  Alpine Meadow  
Effects of warming and grazing on N2O fluxes in an alpine meadow ecosystem on the Tibetan plateau 期刊论文
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2010, 卷号: 42, 期号: 6, 页码: 944-952
作者:  Hu, Yigang;  Chang, Xiaofeng;  Lin, Xingwu;  Wang, Yanfen;  Wang, Shiping;  Duan, Jichuang;  Zhang, Zhenhua;  Yang, Xiaoxia;  Luo, Caiyun;  Xu, Guangping;  Zhao, Xinquan
浏览  |  Adobe PDF(540Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:453/84  |  提交时间:2011/12/14
Global Warming  Grazing  N2o Flux  Soil Temperature  Soil Moisture  Alpine Meadow  Fate  Tibetan Plateau