NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共161条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Spiroides shrubs on Qinghai-Tibetan Plateau: Multilocus phylogeography and palaeodistributional reconstruction of Spiraea alpina and S. Mongolica (Rosaceae) 期刊论文
MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION, 2018, 卷号: 123, 页码: 137-148
作者:  Khan, Gulzar;  Zhang, Faqi;  Gao, Qingbo;  Fu, Pengcheng;  Zhang, Yu;  Chen, Shilong
收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2018/07/25
Range Shift  Phylogeography  Palaeodistributional Reconstruction  Spiraea L.  Qinghai-tibetan Plateau  
No upward shift of alpine grassland distribution on the Qinghai-Tibetan Plateau despite rapid climate warming from 2000 to 2014 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 625, 页码: 1361-1368
作者:  Huang, Ni;  He, Jin-Sheng;  Chen, Litong;  Wang, Li
收藏  |  浏览/下载:26/0  |  提交时间:2018/07/25
Alpine Grasslands  Upward Shift  Qinghai-tibetan Plateau  Climate Warming  Ndvi  Modis  
Grazing disturbance increases transient but decreases persistent soil seed bank 期刊论文
ECOLOGICAL APPLICATIONS, 2018, 卷号: 28, 期号: 4, 页码: 1020-1031
作者:  Ma, Miaojun;  Walck, Jeffrey L.;  Ma, Zhen;  Wang, Lipei;  Du, Guozhen
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/12/05
Alpine Wetland  Grazed Disturbance  Restoration  Sem  Soil Seed Bank  Tibetan Plateau  
Shifting plant species composition in response to climate change stabilizes grassland primary production 期刊论文
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2018, 卷号: 115, 期号: 16, 页码: 4051-4056
作者:  Liu, Huiying;  Mi, Zhaorong;  Lin, Li;  Wang, Yonghui;  Zhang, Zhenhua;  Zhang, Fawei;  Wang, Hao;  Liu, Lingli;  Zhu, Biao;  Cao, Guangmin;  Zhao, Xinquan;  Sanders, Nathan J.;  Classen, Aimee T.;  Reich, Peter B.;  He, Jin-Sheng
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/07/25
Alpine Ecosystem  Warming Experiment  Long-term Monitoring  Ecosystem Functioning  Tibetan Plateau  
Early-spring soil warming partially offsets the enhancement of alpine grassland aboveground productivity induced by warmer growing seasons on the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
PLANT AND SOIL, 2018, 卷号: 425, 期号: 1-2, 页码: 177-188
作者:  Guo, Liang;  Chen, Ji;  Luedeling, Eike;  He, Jin-Sheng;  Cheng, Jimin;  Wen, Zhongming;  Peng, Changhui
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/12/05
Aboveground Net Primary Productivity (Anpp)  Alpine Grassland  Climate Warming  Qinghai-tibetan Plateau  Soil Temperature  
Behaviour and reproductive fitness of postdispersal in plateau pikas (Ochotona curzoniae) on the Tibetan Plateau 期刊论文
MAMMAL RESEARCH, 2018, 卷号: 63, 期号: 2, 页码: 151-159
作者:  Qu, Jiapeng;  Chen, Qianquan;  Zhang, Yanming
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/07/25
Dispersal  Personality  Plateau Pika  Reproductive Fitness  Tibetan Plateau  
Quantification of year-round methane and nitrous oxide fluxes in a typical alpine shrub meadow on the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 255, 页码: 27-36
作者:  Fu, Yongfeng;  Liu, Chunyan;  Lin, Fei;  Hu, Xiaoxia;  Zheng, Xunhua;  Zhang, Wei;  Ca, Guangmin
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/07/25
Gas Chromatography  Carrier Gas  Nitrous Oxide  Spring Thaw  The Qinghai-tibetan Plateau  
Large-Scale Distribution of Molecular Components in Chinese Grassland Soils: The Influence of Input and Decomposition Processes 期刊论文
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES, 2018, 卷号: 123, 期号: 1, 页码: 239-255
作者:  Dai, Guohua;  Ma, Tian;  Zhu, Shanshan;  Liu, Zongguang;  Chen, Dima;  Bai, Yongfei;  Chen, Litong;  He, Jin-Sheng;  Zhu, Juntao;  Zhang, Yangjian;  Lue, Xiaotao;  Wang, Xiaobo;  Han, Xingguo;  Feng, Xiaojuan
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/07/25
Soil Organic Carbon  Biomarker  Qinghai-tibetan Plateau  Inner Mongolia  Aliphatic Lipid  Carbohydrate  
Responses of phenology and seed production of annual Koenigia islandica to warming in a desertified alpine meadow 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2017, 卷号: 247, 页码: 376-384
作者:  Cui, Shujuan;  Meng, Fandong;  Ji Suonan;  Qi Wang;  Li, Bowen;  Liu, Peipei;  Renzeng, Wangmu;  Lv, Wangwang;  Jiang, Lili;  Zhang, Lirong;  Li, Xine;  Li, Yaoming;  Zhang, Zhenhua;  Luo, Caiyun;  Tsechoe, Dorji;  Wang, Shiping
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/07/25
Annual Plant Species  Phenological Sequences  Seed Number  Seed Mass  Seed Size  Alpine Meadow  Tibetan Plateau  
Role of seed bank in establishment of single and mixed-sowing artificial grasslands of Tibetan Plateau 期刊论文
POLISH JOURNAL OF ECOLOGY, 2017, 卷号: 65, 期号: 4, 页码: 334-344
作者:  Ma, Zhen;  Zhang, Chunhui;  Zhou, Hua-Kun;  Yao, Bu-Qing;  Zhao, Xin-Quan
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/07/25
Artificial Grassland  Mixed-sowing  Qinghai-tibetan Plateau  Single-sowing  Soil Seed Bank  Species Richness