NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
New fluorescent labeling reagent Benzimidazo[2,1-b]quinazoline-12 (6H) -one-5-ethylimidazole ester and its application in the analysis of endocrine disrupting compounds in milk by high performance liquid chromatography with fluorescence detection 期刊论文
MICROCHEMICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 138, 页码: 309-315
作者:  Liu, Jiamin;  You, Jinmao;  Zhang, Shijuan;  Song, Cuihua;  Ji, Zhongyin;  Zhuang, Jianlin;  Yu, Yanxin
收藏  |  浏览/下载:25/0  |  提交时间:2018/12/05
Endocrine Disrupting Compounds  Derivatization  High Performance Liquid Chromatography  Fluorescence Detection  Benzimidazo[2  1-b]Quinazoline-12 (6h) -one-5-ethylimidazole Ester  
Stable isotope labeling assisted liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the analysis of perfluorinated carboxylic acids in serum samples 期刊论文
TALANTA, 2017, 卷号: 166, 页码: 255-261
作者:  Zhang, Shijuan;  Ji, Zhongyin;  Sun, Zhiwei;  Li, Mingshuang;  Sheng, Cuncun;  Yue, Mingbo;  Yu, Yanxin;  Chen, Guang;  You, Jinmao
收藏  |  浏览/下载:42/0  |  提交时间:2017/06/23
Stable Isotope Labeling  Pfca  Serum  Fluorescence