NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共5602条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Nonlinear responses of temperature sensitivities of community phenophases to warming and cooling events are mirroring plant functional diversity 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2018, 卷号: 253, 页码: 31-37
作者:  Meng, Fandong;  Ji Suonan;  Zhang, Zhenhua;  Wang, Shiping;  Duan, Jichuang;  Wang, Qi;  Li, Bowen;  Luo, Caiyun;  Jiang, Lili;  Zhang, Lirong;  Liu, Peipei;  Renzeng, Wangmu;  Lv, Wangwang;  Wang, Zhezhen;  Tsechoe, Dorji;  Du, Mingyuan
收藏  |  浏览/下载:26/0  |  提交时间:2018/12/05
Simpson's Diversity Index  Community Phenophases  Warming And Cooling  Temperature Sensitivity  Nonlinear Regression Model  
Westwards and northwards dispersal of Triosteum himalayanum (Caprifoliaceae) from the Hengduan Mountains region based on chloroplast DNA phylogeography 期刊论文
PEERJ, 2018, 卷号: 6
作者:  Liu, Hai-rui;  Gao, Qing-bo;  Zhang, Fa-qi;  Khan, Gulzar;  Chen, Shi-long
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/12/05
Chloroplast Dna  Palaeodistributional Reconstruction  Himalaya-hengduan Mountains  Phylogeography  Range Expansion  
New fluorescent labeling reagent Benzimidazo[2,1-b]quinazoline-12 (6H) -one-5-ethylimidazole ester and its application in the analysis of endocrine disrupting compounds in milk by high performance liquid chromatography with fluorescence detection 期刊论文
MICROCHEMICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 138, 页码: 309-315
作者:  Liu, Jiamin;  You, Jinmao;  Zhang, Shijuan;  Song, Cuihua;  Ji, Zhongyin;  Zhuang, Jianlin;  Yu, Yanxin
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/12/05
Endocrine Disrupting Compounds  Derivatization  High Performance Liquid Chromatography  Fluorescence Detection  Benzimidazo[2  1-b]Quinazoline-12 (6h) -one-5-ethylimidazole Ester  
Natural Sugar: A Green Assistance To Efficiently Exfoliate Inorganic Layered Nanomaterials 期刊论文
INORGANIC CHEMISTRY, 2018, 卷号: 57, 期号: 9, 页码: 5560-5566
作者:  Chen, Kai;  Zhang, Wentao;  Pan, Xinjie;  Huang, Lunjie;  Wang, Jing;  Yang, Qingfeng;  Hu, Na;  Suo, Yourui;  Zhang, Daohong;  Wang, Jianlong
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/12/05
Efficient Separation of Four Antibacterial Diterpenes from the Roots of Salvia Prattii Using Non-Aqueous Hydrophilic Solid-Phase Extraction Followed by Preparative High-Performance Liquid Chromatography 期刊论文
MOLECULES, 2018, 卷号: 23, 期号: 3
作者:  Dang, Jun;  Cui, Yulei;  Pei, Jinjin;  Yue, Huilan;  Liu, Zenggen;  Wang, Weidong;  Jiao, Lijin;  Mei, Lijuan;  Wang, Qilan;  Tao, Yanduo;  Shao, Yun
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2018/12/05
Salvia Prattii  Antibacterial Diterpenes  Hydrophilic Solid-phase Extraction  Preparative High-performance Liquid Chromatography  
Stick insect in Burmese amber reveals an early evolution of lateral lamellae in the Mesozoic 期刊论文
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES, 2018, 卷号: 285, 期号: 1877
作者:  Chen, Sha;  Yin, Xiangchu;  Lin, Xiaodan;  Shih, Chungkun;  Zhang, Runzhi;  Gao, Taiping;  Ren, Dong
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/12/05
Elasmophasma  Euphasmatodea  Lamella  Mimicry  Crypsis  Myanmar  
Uncertainty in simulating regional gross primary productivity from satellite based models over northern China grassland 期刊论文
ECOLOGICAL INDICATORS, 2018, 卷号: 88, 页码: 134-143
作者:  Jia, Wenxiao;  Liu, Min;  Wang, Duoduo;  He, Honglin;  Shi, Peili;  Li, Yingnian;  Wang, Yanfen
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/12/05
Grassland Ecosystem  Gpp  Chinaflux  Lue Model  Northern China  
Early-spring soil warming partially offsets the enhancement of alpine grassland aboveground productivity induced by warmer growing seasons on the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
PLANT AND SOIL, 2018, 卷号: 425, 期号: 1-2, 页码: 177-188
作者:  Guo, Liang;  Chen, Ji;  Luedeling, Eike;  He, Jin-Sheng;  Cheng, Jimin;  Wen, Zhongming;  Peng, Changhui
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/12/05
Aboveground Net Primary Productivity (Anpp)  Alpine Grassland  Climate Warming  Qinghai-tibetan Plateau  Soil Temperature  
Methods to treat the industrial wastewater in diosgenin enterprises produced from Diosorea zingiberensis C. H. Wright 期刊论文
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2018, 卷号: 186, 页码: 34-44
作者:  Zhang, Xinxin;  Jin, Ming;  Tadesse, Nigatu;  Zhan, Guanqun;  Zhang, Hui;  Dang, Jun;  Wang, Sicen;  Guo, Zengjun;  Ito, Yoichiro
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2018/12/05
Diosgenin Wastewater  DiosC.rea Zingiberensis C. H. wrigH.  Chemical  Physicochemical  Biological  
A new estimation of China's net ecosystem productivity based on eddy covariance measurements and a model tree ensemble approach 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2018, 卷号: 253, 页码: 84-93
作者:  Yao, Yitong;  Li, Zhijian;  Wang, Tao;  Chen, Anping;  Wang, Xuhui;  Du, Mingyuan;  Jia, Gensuo;  Li, Yingnian;  Li, Hongqin;  Luo, Weijun;  Ma, Yaoming;  Tang, Yanhong;  Wang, Huimin;  Wu, Zhixiang;  Yan, Junhua;  Zhang, Xianzhou;  Zhang, Yiping;  Zhang, Yu;  Zhou, Guangsheng;  Piao, Shilong
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2018/12/05
Net Ecosystem Productivity (Nep)  Model Tree Ensemble  China  Eddy Covariance  Carbon Sink