NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共41条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A new estimation of China's net ecosystem productivity based on eddy covariance measurements and a model tree ensemble approach 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2018, 卷号: 253, 页码: 84-93
作者:  Yao, Yitong;  Li, Zhijian;  Wang, Tao;  Chen, Anping;  Wang, Xuhui;  Du, Mingyuan;  Jia, Gensuo;  Li, Yingnian;  Li, Hongqin;  Luo, Weijun;  Ma, Yaoming;  Tang, Yanhong;  Wang, Huimin;  Wu, Zhixiang;  Yan, Junhua;  Zhang, Xianzhou;  Zhang, Yiping;  Zhang, Yu;  Zhou, Guangsheng;  Piao, Shilong
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/12/05
Net Ecosystem Productivity (Nep)  Model Tree Ensemble  China  Eddy Covariance  Carbon Sink  
Quantification of year-round methane and nitrous oxide fluxes in a typical alpine shrub meadow on the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 255, 页码: 27-36
作者:  Fu, Yongfeng;  Liu, Chunyan;  Lin, Fei;  Hu, Xiaoxia;  Zheng, Xunhua;  Zhang, Wei;  Ca, Guangmin
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/07/25
Gas Chromatography  Carrier Gas  Nitrous Oxide  Spring Thaw  The Qinghai-tibetan Plateau  
Decadal soil carbon accumulation across Tibetan permafrost regions 期刊论文
NATURE GEOSCIENCE, 2017, 卷号: 10, 期号: 6, 页码: 420-+
作者:  Ding, Jinzhi;  Chen, Leiyi;  Ji, Chengjun;  Hugelius, Gustaf;  Li, Yingnian;  Liu, Li;  Qin, Shuqi;  Zhang, Beibei;  Yang, Guibiao;  Li, Fei;  Fang, Kai;  Chen, Yongliang;  Peng, Yunfeng;  Zhao, Xia;  He, Honglin;  Smith, Pete;  Fang, Jingyun;  Yang, Yuanhe
收藏  |  浏览/下载:95/0  |  提交时间:2017/10/09
青海高寒金露梅灌丛碳密度及其分配格局 期刊论文
植物生态学报, 2017, 期号: 1, 页码: 62-70
作者:  杨路存;  李长斌;  宁祎;  聂秀青;  徐文华;  周国英
Adobe PDF(685Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:207/35  |  提交时间:2017/06/30
生物碳密度  凋落物碳密度  土壤有机碳密度  总碳密度  
Seasonal and inter-annual variations in CO2 fluxes over 10 years in an alpine shrubland on the Qinghai-Tibetan Plateau, China 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2016, 卷号: 228, 页码: 95-103
作者:  Li, Hongqin;  Zhang, Fawei;  Li, Yingnian;  Wang, Junbang;  Zhang, Leiming;  Zhao, Liang;  Cao, Guangmin;  Zhao, Xinquan;  Du, Mingyuan
收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2016/12/19
Ecosystem Respiration  Gross Primary Production  Growing Season Length  Aggregated Growing Season Degree Days  Classification And Regression Trees  
Evaluation of the Community Land Model simulated carbon and water fluxes against observations over ChinaFLUX sites 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2016, 卷号: 226, 页码: 174-185
作者:  Zhang, Li;  Mao, Jiafu;  Shi, Xiaoying;  Ricciuto, Daniel;  He, Honglin;  Thornton, Peter;  Yu, Guirui;  Li, Pan;  Liu, Min;  Ren, Xiaoli;  Han, Shijie;  Li, Yingnian;  Yan, Junhua;  Hao, Yanbin;  Wang, Huimin
收藏  |  浏览/下载:54/0  |  提交时间:2016/12/19
Community Land Model  Chinaflux  Eddy Covariance  Carbon Flux  
Variability and Changes in Climate, Phenology, and Gross Primary Production of an Alpine Wetland Ecosystem 期刊论文
REMOTE SENSING, 2016, 卷号: 8, 期号: 5
作者:  Kang, Xiaoming;  Hao, Yanbin;  Cui, Xiaoyong;  Chen, Huai;  Huang, Sanxiang;  Du, Yangong;  Li, Wei;  Kardol, Paul;  Xiao, Xiangming;  Cui, Lijuan
收藏  |  浏览/下载:34/0  |  提交时间:2016/12/19
Climate Change  Phenology  Vpm  Gross Primary Production  Qinghai-tibetan Plateau  Alpine Wetland  
Net exchanges of methane and carbon dioxide on the Qinghai-Tibetan Plateau from 1979 to 2100 期刊论文
ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS, 2015, 卷号: 10, 期号: 8
作者:  Jin, Zhenong;  Zhuang, Qianlai;  He, Jin-Sheng;  Zhu, Xudong;  Song, Weimin
浏览  |  Adobe PDF(3130Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:29/4  |  提交时间:2016/12/19
Methane  Carbon Dioxide  Climate Change  Terrestrial Ecosystem Model  Tibetan Plateau  
Effects of Landuse Change on CH4 Soil-Atmospheric Exchange in Alpine Meadow on the Tibetan Plateau 期刊论文
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2015, 卷号: 24, 期号: 4, 页码: 1593-1602
作者:  Guo, Xiaowei;  Du, Yangong;  Han, Daorui;  Xu, Xingliang;  Zhang, Fawei;  Lin, Li;  Li, Yikang;  Liu, Shuli;  Ouyang, Jingzheng;  Cao, Guangmin;  Guo, XW (reprint author), Chinese Acad Sci, Northwest Inst Plateau Biol, Key Lab Adaptat & Evolut Plateau Biota, Xining 810008, Peoples R China.
收藏  |  浏览/下载:45/0  |  提交时间:2015/12/17
Alpine Meadows  Ch4 Consumption  Soil Water-filled Pore Space  Temperature  Landuse Change  
Geographical statistical assessments of carbon fluxes in terrestrial ecosystems of China: Results from upscaling network observations 期刊论文
GLOBAL AND PLANETARY CHANGE, 2014, 卷号: 118, 页码: 52-61
作者:  Zhu, Xian-Jin;  Yu, Gui-Rui;  He, Hong-Lin;  Wang, Qiu-Feng;  Chen, Zhi;  Gao, Yan-Ni;  Zhang, Yi-Ping;  Zhang, Jun-Hui;  Yan, Jun-Hua;  Wang, Hui-Min;  Zhou, Guang-Sheng;  Jia, Bing-Rui;  Xiang, Wen-Hua;  Li, Ying-Nian;  Zhao, Liang;  Wang, Yan-Fen;  Shi, Pei-Li;  Chen, Shi-Ping;  Xin, Xiao-Ping;  Zhao, Feng-Hua;  Wang, Yu-Ying;  Tong, Cheng-Li;  Fu, Yu-Ling;  Wen, Xue-Fa;  Liu, Ying-Chun;  Zhang, Lei-Ming;  Zhang, Li;  Su, Wen;  Li, Sheng-Gong;  Sun, Xiao-Min
浏览  |  Adobe PDF(1851Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:218/2  |  提交时间:2014/12/19
Eddy Covariance  Gross Ecosystem Productivity  Net Ecosystem Productivity  Ecosystem Respiration  Carbon Budget Assessment  Potential Carbon Sink