NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共83条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Botany, traditional use, phytochemistry, pharmacology, quality control, and authentication of Radix Gentianae Macrophyllae-A traditional medicine: A review 期刊论文
PHYTOMEDICINE, 2018, 卷号: 46, 页码: 142-163
作者:  Zhang, Xinxin;  Zhan, Guanqun;  Jin, Ming;  Zhang, Hui;  Dang, Jun;  Zhang, Yan;  Guo, Zengjun;  Ito, Yoichiro
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/05
Qinjiao  Phytochemical  Pharmacology  Pharmacokinetic  Quality Control  Authentication  
The Complete Plastome Sequences of Seven Species in Gentiana sect. Kudoa (Gentianaceae): Insights Into Plastid Gene Loss and Molecular Evolution 期刊论文
FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, 2018, 卷号: 9
作者:  Sun, Shan-Shan;  Fu, Peng-Cheng;  Zhou, Xiao-Jun;  Cheng, Yan-Wei;  Zhang, Fa-Qi;  Chen, Shi-Long;  Gao, Qing-Bo
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/05
Evolution  Gene Loss  Gentiana  Sect. Kudoa  Plastome  
Genetic homogenization of the nuclear ITS loci across two morphologically distinct gentians in their overlapping distributions in the Qinghai-Tibet Plateau 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2016, 卷号: 6
作者:  Hu, Quanjun;  Peng, Huichao;  Bi, Hao;  Lu, Zhiqiang;  Wan, Dongshi;  Wang, Qian;  Mao, Kangshan
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2016/12/19
The complete chloroplast genome sequence of Gentiana lawrencei var. farreri (Gentianaceae) and comparative analysiswith its congeneric species 期刊论文
PEERJ, 2016, 卷号: 4
作者:  Fu, Peng-Cheng;  Zhang, Yan-Zhao;  Geng, Hui-Min;  Chen, Shi-Long
收藏  |  浏览/下载:61/0  |  提交时间:2016/12/19
Gentiana Lawrencei Var. Farreri  Chloroplast Genome  Qinghai-tibetan Plateau  
De novo sequencing transcriptome of endemic Gentiana straminea (Gentianaceae) to identify genes involved in the biosynthesis of active ingredients 期刊论文
GENE, 2016, 卷号: 575, 期号: 1, 页码: 160-170
作者:  Zhou, Dangwei;  Gao, Shan;  Wang, Huan;  Lei, Tianxiang;  Shen, Jianwei;  Gao, Jie;  Chen, Shilong;  Yin, Jia;  Liu, Jianquan
收藏  |  浏览/下载:38/0  |  提交时间:2016/12/19
G. Straminea  Illumina Sequencing  Transcriptome  Flavonoids  Iridoid  Qrt-pcr  Ssr  Qinghai-tibet Plateau  
基于高通量测序分析青藏高原特有植物蓝玉簪龙胆(Gentiana veitchiorum)的SSR和SNP特征 期刊论文
植物研究, 2016, 期号: 5, 页码: 747-752
作者:  田尊哲;  高庆波;  陈世龙;  张发起
Adobe PDF(239Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:81/27  |  提交时间:2016/12/20
蓝玉簪龙胆  高通量测序  微卫星  单核苷酸多态性  青藏高原  
氮磷添加对高寒草甸植物主要养分循环过程的影响 学位论文
, 北京: 中国科学院大学, 2016
作者:  朱文琰
Adobe PDF(3783Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:77/10  |  提交时间:2016/09/19
氮添加  磷添加  养分重吸收效率  凋落物分解  混合分解  
Chemical constituents of Swertia mussotii and their anti-hepatitis B virus activity 期刊论文
FITOTERAPIA, 2015, 卷号: 102, 页码: 15-22
作者:  Cao, Tuan-Wu;  Geng, Chang-An;  Ma, Yun-Bao;  Zhang, Xue-Mei;  Zhou, Jun;  Tao, Yan-Duo;  Chen, Ji-Jun
Adobe PDF(447Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:38/6  |  提交时间:2015/12/17
Swertia Mussotii  Gentianaceae  Chemical Constituents  (-)-swermusic Acid a And b  (-)-swerimuslatone a  Anti-hbv Activity  
OPTIMIZATION OF EXTRACTION TECHNOLOGY OF GENTIOPICROSIDE FROM GENTIANA STRAMINEA MAXIM USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY ON ACCOUNT OF HPLC 期刊论文
JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES, 2014, 卷号: 37, 期号: 14, 页码: 1940-1952
作者:  Dang, Jun;  Chen, Chen;  Shao, Yun;  Mei, Lijuan;  Zhang, Huaigang;  Zhong, Zhengsheng;  Wang, Qilan;  Tao, Yanduo
收藏  |  浏览/下载:178/0  |  提交时间:2014/12/19
Peak Area  Extraction Process  Gentiana Straminea Maxim.  Gentiopicroside  Response Surface Methodology  Hplc  
Multielemental Analysis of Important Tibetan Medicine Gentiana straminea from Qinghai-Tibet Plateau 期刊论文
ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 2014, 卷号: 26, 期号: 13, 页码: 3891-3895
作者:  Sun, Jing;  Zhou, Yubi;  Xu, Qingcai;  She, Liping;  Lu, Xuefeng;  Ye, Runrong;  Sun, Shengnan;  Zhao, Qingshuai;  Peng, Min
收藏  |  浏览/下载:269/0  |  提交时间:2014/12/19
Trace Element  Tibetan Medicine  Quantitative Analysis  Gentiana Straminea