NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
An improved clenbuterol detection by immunochromatographic assay with bacteria@Au composite as signal amplifier 期刊论文
FOOD CHEMISTRY, 2018, 卷号: 262, 页码: 48-55
作者:  Huang, Qiong;  Bu, Tong;  Zhang, Wentao;  Yan, Lingzhi;  Zhang, Mengyue;  Yang, Qingfeng;  Huang, Lunjie;  Yang, Baowei;  Hu, Na;  Suo, Yourui;  Wang, Jianlong;  Zhang, Daohong
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/05
Immunochromatographic Assay  Clenbuterol  Bacteria  Gold Nanoparticles  Signal Amplification  
Molecular beacon-templated silver nanoclusters as a fluorescent probe for determination of bleomycin via DNA scission 期刊论文
MICROCHIMICA ACTA, 2018, 卷号: 185, 期号: 9
作者:  Yan, Xiaolu;  Sun, Jing;  Zhao, Xian-En;  Wang, Renjun;  Wang, Xiao;  Zuo, Ya-Nan;  Liu, Wei;  Kong, Rongmei;  Zhu, Shuyun
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/05
Fluorescence  Dna-templated Synthesis  Silver Nanoclusters  Bleomycin  Guanine-rich Sequence  Antitumor Drug  Dna Scission  
Differentiation of multi-metal ions based on fluorescent dual-emission carbon nanodots 期刊论文
RSC ADVANCES, 2015, 卷号: 5, 期号: 100, 页码: 82570-82575
作者:  Qu, Fei;  Wang, Shuai;  Liu, Dongya;  You, Jinmao;  Qu, F (reprint author), Qufu Normal Univ, Key Lab Life Organ Anal, Qufu 273165, Shandong, Peoples R China.
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2015/12/17