NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Uncertainty in simulating regional gross primary productivity from satellite based models over northern China grassland 期刊论文
ECOLOGICAL INDICATORS, 2018, 卷号: 88, 页码: 134-143
作者:  Jia, Wenxiao;  Liu, Min;  Wang, Duoduo;  He, Honglin;  Shi, Peili;  Li, Yingnian;  Wang, Yanfen
收藏  |  浏览/下载:28/0  |  提交时间:2018/12/05
Grassland Ecosystem  Gpp  Chinaflux  Lue Model  Northern China  
Multiyear precipitation reduction strongly decreases carbon uptake over northern China 期刊论文
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES, 2014, 卷号: 119, 期号: 5, 页码: 881-896
作者:  Yuan, Wenping;  Liu, Dan;  Dong, Wenjie;  Liu, Shuguang;  Zhou, Guangsheng;  Yu, Guirui;  Zhao, Tianbao;  Feng, Jinming;  Ma, Zhuguo;  Chen, Jiquan;  Chen, Yang;  Chen, Shiping;  Han, Shijie;  Huang, Jianping;  Li, Linghao;  Liu, Huizhi;  Liu, Shaoming;  Ma, Mingguo;  Wang, Yanfeng;  Xia, Jiangzhou;  Xu, Wenfang;  Zhang, Qiang;  Zhao, Xinquang;  Zhao, Liang
浏览  |  Adobe PDF(2422Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:195/16  |  提交时间:2014/12/19
Drought  Vegetation Primary Production  Carbon Uptake  Northern China  
Phylogeographic analyses suggest that a deciduous species (Ostryopsis davidiana Decne., Betulaceae) survived in northern China during the Last Glacial Maximum 期刊论文
JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY, 2009, 卷号: 36, 期号: 11, 页码: 2148-2155
作者:  Tian, Bin;  Liu, Ruirui;  Wang, Liuyang;  Qiu, Qiang;  Chen, Kangming;  Liu, Jianquan
收藏  |  浏览/下载:473/0  |  提交时间:2011/12/13
Cpdna  Glacial Refugia  Last Glacial Maximum  Northern China  Ostryopsis Davidiana  Phylogeography