NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共150条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Biomass reinforced graphene oxide solid/liquid phase membrane extraction for the measurement of Pb(II) in food samples 期刊论文
FOOD CHEMISTRY, 2018, 卷号: 269, 页码: 9-15
作者:  Wang, Jing;  Liu, Manshun;  Zhang, Liang;  Zhang, Tianshu;  Yue, Tianli;  Li, Zhonghong;  Hu, Na;  Suo, Yourui;  Wang, Jianlong
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/12/05
Biomass  Graphene Oxide Membrane  Solid/liquid Phase Extraction  Pb(Ii)  Food Sample  
ssDNA-tailorable oxidase-mimicking activity of spinel MnCo2O4 for sensitive biomolecular detection in food sample 期刊论文
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2018, 卷号: 269, 页码: 87-95
作者:  Huang, Lunjie;  Chen, Kai;  Zhang, Wentao;  Zhu, Wenxin;  Liu, Xinnan;  Wang, Jing;  Wang, Rong;  Hu, Na;  Suo, Yourui;  Wang, Jianlong
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/12/05
Activity Modulation  Aptamer  Biosensor  Food Analysis  Nanozyme  Oxidase  
Molecular beacon-templated silver nanoclusters as a fluorescent probe for determination of bleomycin via DNA scission 期刊论文
MICROCHIMICA ACTA, 2018, 卷号: 185, 期号: 9
作者:  Yan, Xiaolu;  Sun, Jing;  Zhao, Xian-En;  Wang, Renjun;  Wang, Xiao;  Zuo, Ya-Nan;  Liu, Wei;  Kong, Rongmei;  Zhu, Shuyun
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/12/05
Fluorescence  Dna-templated Synthesis  Silver Nanoclusters  Bleomycin  Guanine-rich Sequence  Antitumor Drug  Dna Scission  
A hybrid monolithic column based on layered double hydroxide-alginate hydrogel for selective solid phase extraction of lead ions in food and water samples 期刊论文
FOOD CHEMISTRY, 2018, 卷号: 257, 页码: 155-162
作者:  Wang, Jing;  Yang, Qingfeng;  Zhang, Liang;  Liu, Manshun;  Hu, Na;  Zhang, Wentao;  Zhu, Wenxin;  Wang, Rong;  Suo, Yourui;  Wang, Jianlong
收藏  |  浏览/下载:45/0  |  提交时间:2018/07/25
Layered Double Hydroxides  Alginate Hydrogel  Pb(Ii)  Solid Phase Extraction  Food  
Interfacial growth of nitrogen-doped carbon with multi-functional groups on the MoS2 skeleton for efficient Pb(II) removal 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 631-632, 页码: 912-920
作者:  Pei, Hanna;  Wang, Jing;  Yang, Qingfeng;  Yang, Weixia;  Hu, Na;  Suo, Yourui;  Zhang, Daohong;  Li, Zhonghong;  Wang, Jianlong
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/05
Nitrogen-doped Carbon  Mos2  Pb(Ii)  Adsorption  Repeatability  
Effect of the Tibetan Medicine Zuotai on Degranulation and Inflammatory Mediator Release in RBL-2H3 Cells 期刊论文
CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN, 2018, 卷号: 66, 期号: 8, 页码: 818-821
作者:  Xia, Zhenjiang;  Wei, Lixin;  Du, Yuzhi;  Wang, Lulu;  Han, Jichun;  He, Qiangqiang;  Chen, Haijuan;  Zou, Xiaoyan;  Wu, Huali;  Shang, Jing
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/05
Tibetan Medicine  Zuotai  Mercury  Cytotoxicity  Rbl-2h3 Cell  
High effective adsorption/removal of illegal food dyes from contaminated aqueous solution by Zr-MOFs (UiO-67) 期刊论文
FOOD CHEMISTRY, 2018, 卷号: 254, 页码: 241-248
作者:  Yang, Qingfeng;  Wang, Yue;  Wang, Jing;  Liu, Fangbing;  Hu, Na;  Pei, Hanna;  Yang, Weixia;  Li, Zhonghong;  Suo, Yourui;  Wang, Jianlong
收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2018/07/25
Metal Organic Framework  High-adsorption Capacity  Illegal Food Dyes  Aqueous Drinks  Recycle  
Probing glutathione reductase activity with graphene quantum dots and gold nanoparticles system 期刊论文
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2018, 卷号: 263, 页码: 27-35
作者:  Yan, Xiaolu;  Zhao, Xian-En;  Sun, Jing;  Zhu, Shuyun;  Lei, Cuihua;  Li, Ru;  Gong, Peiwei;  Ling, Baoping;  Wang, Renjun;  Wang, Hua
收藏  |  浏览/下载:29/0  |  提交时间:2018/07/25
Graphene Quantum Dots  Gold Nanoparticles  Enzyme Catalysis  Glutathione Reductase  Inhibitor Screening  
Mechanism insight into rapid photocatalytic disinfection of Salmonella based on vanadate QDs-interspersed g-C3N4 heterostructures 期刊论文
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 2018, 卷号: 225, 页码: 228-237
作者:  Wang, Rong;  Kong, Xiangyu;  Zhang, Wentao;  Zhu, Wenxin;  Huang, Lunjie;  Wang, Jing;  Zhang, Xu;  Liu, Xinnan;  Hu, Na;  Suo, Yourui;  Wang, Jianlong
收藏  |  浏览/下载:33/0  |  提交时间:2018/07/25
Vanadate Qds  G-c3n4  Photocatalytic Disinfection  Leakage Of Cell Contents  
The involvement of iron in chemerin induced cell cycle arrest in human hepatic carcinoma SMMC7721 cells 期刊论文
METALLOMICS, 2018, 卷号: 10, 期号: 6, 页码: 838-845
作者:  Sun, Pengcheng;  Wang, Song;  Wang, Jian;  Sun, Jing;  Peng, Min;  Shi, Ping
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/12/05