NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共768条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Molecular beacon-templated silver nanoclusters as a fluorescent probe for determination of bleomycin via DNA scission 期刊论文
MICROCHIMICA ACTA, 2018, 卷号: 185, 期号: 9
作者:  Yan, Xiaolu;  Sun, Jing;  Zhao, Xian-En;  Wang, Renjun;  Wang, Xiao;  Zuo, Ya-Nan;  Liu, Wei;  Kong, Rongmei;  Zhu, Shuyun
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/12/05
Fluorescence  Dna-templated Synthesis  Silver Nanoclusters  Bleomycin  Guanine-rich Sequence  Antitumor Drug  Dna Scission  
Effect of the Tibetan Medicine Zuotai on Degranulation and Inflammatory Mediator Release in RBL-2H3 Cells 期刊论文
CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN, 2018, 卷号: 66, 期号: 8, 页码: 818-821
作者:  Xia, Zhenjiang;  Wei, Lixin;  Du, Yuzhi;  Wang, Lulu;  Han, Jichun;  He, Qiangqiang;  Chen, Haijuan;  Zou, Xiaoyan;  Wu, Huali;  Shang, Jing
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/05
Tibetan Medicine  Zuotai  Mercury  Cytotoxicity  Rbl-2h3 Cell  
An antioxidant alpha-glucan from Cladina rangiferina (L) Nyl. and its protective effect on alveolar epithelial cells from Pb2+-induced oxidative damage 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2018, 卷号: 112, 页码: 101-109
作者:  Huang, Xiaojuan;  Ma, Jianbin;  Wei, Lixin;  Song, Jiayin;  Li, Cen;  Yang, Hongxia;  Du, Yuzhi;  Gao, Tingting;  Bi, Hongtao
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/12/05
Cladina Rangiferina (l) Nyl.  Alpha-glucan  Antioxidant Activity  Alveolar Epithelium Cell  pb2+-oxidative Toxicity Protection  
Experimentally simulating warmer and wetter climate additively improves rangeland quality on the Tibetan Plateau 期刊论文
JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY, 2018, 卷号: 55, 期号: 3, 页码: 1486-1497
作者:  Xu, Wei;  Zhu, Mengyao;  Zhang, Zhenhua;  Ma, Zhiyuan;  Liu, Huiying;  Chen, Litong;  Cao, Guangmin;  Zhao, Xinquan;  Schmid, Bernhard;  He, Jin-Sheng
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/07/25
Alpine Rangeland  Climate Change  Ecosystem Services  Forage Production  Forage Quality  Global Warming  Precipitation  Rangeland Quality  Tibetan Grasslands  
The Complete Plastome Sequences of Seven Species in Gentiana sect. Kudoa (Gentianaceae): Insights Into Plastid Gene Loss and Molecular Evolution 期刊论文
FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, 2018, 卷号: 9
作者:  Sun, Shan-Shan;  Fu, Peng-Cheng;  Zhou, Xiao-Jun;  Cheng, Yan-Wei;  Zhang, Fa-Qi;  Chen, Shi-Long;  Gao, Qing-Bo
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/12/05
Evolution  Gene Loss  Gentiana  Sect. Kudoa  Plastome  
Soil physicochemical properties and vegetation structure along an elevation gradient and implications for the response of alpine plant development to climate change on the northern slopes of the Qilian Mountains 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 5, 页码: 1006-1019
作者:  Yang Yong-sheng;  Zhang Li;  Li Hong-qin;  He Hui-dan;  Wei Ya-xi;  Luo Jin;  Zhang Guang-ru;  Huang Yu-ru;  Li Ying-nian;  Zhou Hua-kun
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/05
Qilian Mountains  Elevation  Vegetation Structure  Soil Physicochemical Properties  Climate Change  
Fluorometric determination of dopamine by using molybdenum disulfide quantum dots 期刊论文
MICROCHIMICA ACTA, 2018, 卷号: 185, 期号: 4
作者:  Liu, Xinnan;  Zhang, Wentao;  Huang, Lunjie;  Hu, Na;  Liu, Wei;  Liu, Yingnan;  Li, Sihang;  Yang, Chengyuan;  Suo, Yourui;  Wang, Jianlong
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/07/25
Dopamine  Dynamic Quenching  Etching Synthesis  Fluorescent Probe  Transition Metal Dichalcogenides  
Direct Iodosulfonylation of Alkylynones with Sulfonylhydrazides and Iodine Pentoxide Leading to Multisubstituted alpha,beta-Enones 期刊论文
SYNLETT, 2018, 卷号: 29, 期号: 6, 页码: 830-834
作者:  Cui, Huanhuan;  He, Chenglong;  Yang, Daoshan;  Yue, Huilan;  Wei, Wei;  Wang, Hua
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/07/25
Iodosulfonylation  Multifunctionalized Alpha  Alkylynones  Beta-enones  Sulfonylhydrazides  Iodine Pentoxide  
Wet-chemistry topotactic synthesis of bimetallic iron-nickel sulfide nanoarrays: an advanced and versatile catalyst for energy efficient overall water and urea electrolysis 期刊论文
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2018, 卷号: 6, 期号: 10, 页码: 4346-4353
作者:  Zhu, Wenxin;  Yue, Zhihao;  Zhang, Wentao;  Hu, Na;  Luo, Zhengtao;  Ren, Meirong;  Xu, Zhijie;  Wei, Ziyi;  Suo, Yourui;  Wang, Jianlong
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/07/25
Net radiation rather than surface moisture limits evapotranspiration over a humid alpine meadow on the northeastern Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
ECOHYDROLOGY, 2018, 卷号: 11, 期号: 2
作者:  Zhang, Fawei;  Li, Hongqin;  Wang, Wenying;  Li, Yikang;  Lin, Li;  Guo, Xiaowei;  Du, Yangong;  Li, Qian;  Yang, Yongsheng;  Cao, Guangmin;  Li, Yingnian
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/07/25
Alpine Meadow  Eddy Covariance Technique  Evapotranspiration  Structural Equation Model  Water Balance