NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Uncertainty in simulating regional gross primary productivity from satellite based models over northern China grassland 期刊论文
ECOLOGICAL INDICATORS, 2018, 卷号: 88, 页码: 134-143
作者:  Jia, Wenxiao;  Liu, Min;  Wang, Duoduo;  He, Honglin;  Shi, Peili;  Li, Yingnian;  Wang, Yanfen
收藏  |  浏览/下载:28/0  |  提交时间:2018/12/05
Grassland Ecosystem  Gpp  Chinaflux  Lue Model  Northern China  
Impacts of seasonal grazing on net ecosystem carbon exchange in alpine meadow on the Tibetan Plateau 期刊论文
PLANT AND SOIL, 2015, 卷号: 396, 期号: 1-2, 页码: 381-395
作者:  Luo, Caiyun;  Bao, Xiaoying;  Wang, Shiping;  Zhu, Xiaoxue;  Cui, Shujuan;  Zhang, Zhenhua;  Xu, Burenbayin;  Niu, Haishan;  Zhao, Liang;  Zhao, Xinquan
浏览  |  Adobe PDF(1723Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:61/23  |  提交时间:2016/12/19
Warm Season Grazing  Cold Season Grazing  Gpp  Re And Nee  Alpine Meadow  Tibetan Plateau  
A MODIS-based Photosynthetic Capacity Model to estimate gross primary production in Northern China and the Tibetan Plateau 期刊论文
REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT, 2014, 卷号: 148, 页码: 108-118
作者:  Gao, Yanni;  Yu, Guirui;  Yan, Huimin;  Zhu, Xianjin;  Li, Shenggong;  Wang, Qiufeng;  Zhang, Junhui;  Wang, Yanfen;  Li, Yingnian;  Zhao, Liang;  Shi, Peili
浏览  |  Adobe PDF(1827Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:169/6  |  提交时间:2014/12/19
Gross Primary Production (Gpp)  Eddy Covariance  Vegetation Index  Moisture Index  Photosynthetic Capacity  Photosynthetic Capacity Model (Pcm)  
三江源地区人工草地的生态系统CO2净交换、总初级生产力及其影响因子的研究 学位论文
, 西北高原生物研究所: 中国科学院西北高原生物研究所, 2009
作者:  吴力博
Microsoft Word(1550Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:532/75  |  提交时间:2011/12/20
人工草地  青藏高原  生态系统co2净交换(nee)  涡度相关  总初级生产力(gpp)