NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Natural Sugar: A Green Assistance To Efficiently Exfoliate Inorganic Layered Nanomaterials 期刊论文
INORGANIC CHEMISTRY, 2018, 卷号: 57, 期号: 9, 页码: 5560-5566
作者:  Chen, Kai;  Zhang, Wentao;  Pan, Xinjie;  Huang, Lunjie;  Wang, Jing;  Yang, Qingfeng;  Hu, Na;  Suo, Yourui;  Zhang, Daohong;  Wang, Jianlong
收藏  |  浏览/下载:25/0  |  提交时间:2018/12/05