NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共7条,第1-7条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A new estimation of China's net ecosystem productivity based on eddy covariance measurements and a model tree ensemble approach 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2018, 卷号: 253, 页码: 84-93
作者:  Yao, Yitong;  Li, Zhijian;  Wang, Tao;  Chen, Anping;  Wang, Xuhui;  Du, Mingyuan;  Jia, Gensuo;  Li, Yingnian;  Li, Hongqin;  Luo, Weijun;  Ma, Yaoming;  Tang, Yanhong;  Wang, Huimin;  Wu, Zhixiang;  Yan, Junhua;  Zhang, Xianzhou;  Zhang, Yiping;  Zhang, Yu;  Zhou, Guangsheng;  Piao, Shilong
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/12/05
Net Ecosystem Productivity (Nep)  Model Tree Ensemble  China  Eddy Covariance  Carbon Sink  
Spatiotemporal pattern of gross primary productivity and its covariation with climate in China over the last thirty years 期刊论文
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2018, 卷号: 24, 期号: 1, 页码: 184-196
作者:  Yao, Yitong;  Wang, Xuhui;  Li, Yue;  Wang, Tao;  Shen, Miaogen;  Du, Mingyuan;  He, Honglin;  Li, Yingnian;  Luo, Weijun;  Ma, Mingguo;  Ma, Yaoming;  Tang, Yanhong;  Wang, Huimin;  Zhang, Xianzhou;  Zhang, Yiping;  Zhao, Liang;  Zhou, Guangsheng;  Piao, Shilong
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/07/25
China  Climate Change  Eddy Covariance  Gross Primary Productivity  Interannual Variability  Model Tree Ensemble  
Two Ultraviolet Radiation Datasets that Cover China 期刊论文
ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 2017, 卷号: 34, 期号: 7, 页码: 805-815
作者:  Liu, Hui;  Hu, Bo;  Wang, Yuesi;  Liu, Guangren;  Tang, Liqin;  Ji, Dongsheng;  Bai, Yongfei;  Bao, Weikai;  Chen, Xin;  Chen, Yunming;  Ding, Weixin;  Han, Xiaozeng;  He, Fei;  Huang, Hui;  Huang, Zhenying;  Li, Xinrong;  Li, Yan;  Liu, Wenzhao;  Lin, Luxiang;  Ouyang, Zhu;  Qin, Boqiang;  Shen, Weijun;  Shen, Yanjun;  Su, Hongxin;  Song, Changchun;  Sun, Bo;  Sun, Song;  Wang, Anzhi;  Wang, Genxu;  Wang, Huimin;  Wang, Silong;  Wang, Youshao;  Wei, Wenxue;  Xie, Ping;  Xie, Zongqiang;  Yan, Xiaoyuan;  Zeng, Fanjiang;  Zhang, Fawei;  Zhang, Yangjian;  Zhang, Yiping;  Zhao, Chengyi;  Zhao, Wenzhi;  Zhao, Xueyong;  Zhou, Guoyi;  Zhu, Bo
收藏  |  浏览/下载:76/0  |  提交时间:2017/07/25
Ultraviolet Radiation  Observation  Hybrid Model  Reconstruction  China  
Spatial variation in annual actual evapotranspiration of terrestrial ecosystems in China: Results from eddy covariance measurements 期刊论文
JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES, 2016, 卷号: 26, 期号: 10, 页码: 1391-1411
作者:  Zheng, Han;  Yu, Guirui;  Wang, Qiufeng;  Zhu, Xianjin;  He, Honglin;  Wang, Yanfen;  Zhang, Junhui;  Li, Yingnian;  Zhao, Liang;  Zhao, Fenghua;  Shi, Peili;  Wang, Huimin;  Yan, Junhua;  Zhang, Yiping
收藏  |  浏览/下载:36/0  |  提交时间:2016/12/19
Evapotranspiration  Water Budget  Spatial Variation  Eddy Covariance  Terrestrial Ecosystem  China-flux  
Rapid analysis of biogenic amines from rice wine with isotope-coded derivatization followed by high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry 期刊论文
FOOD CHEMISTRY, 2016, 卷号: 192, 页码: 388-394
作者:  Cai, Yiping;  Sun, Zhiwei;  Chen, Guang;  Liu, Xiaomei;  You, Jinmao;  Zhang, Caiqing
收藏  |  浏览/下载:25/0  |  提交时间:2016/12/19
Biogenic Amines (Bas)  High-performance Liquid Chromatography-tandem Mass Spectrometry (Hplc-ms/ms)  Isotope-coded Derivatization Reagent  Chinese Rice Wine  
Determination of phthalate esters in environmental water by magnetic Zeolitic Imidazolate Framework-8 solid-phase extraction coupled with high-performance liquid chromatography 期刊论文
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2015, 卷号: 1409, 页码: 46-52
作者:  Liu, Xiaomei;  Sun, Zhiwei;  Chen, Guang;  Zhang, Wanwan;  Cai, Yiping;  Kong, Rongmei;  Wang, Xiaoyan;  Suo, Yourui;  You, Jinmao
浏览  |  Adobe PDF(1238Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:82/22  |  提交时间:2015/12/17
Magnetic Solid-phase Extraction (Mspe)  Zeolitic Lmidazolate Framework-8 (Zif-8)  High-performance Liquid Chromatography (Hplc)  Phthalate Esters (Paes)  
Temperature and precipitation control of the spatial variation of terrestrial ecosystem carbon exchange in the Asian region 期刊论文
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2013, 卷号: 182, 页码: 266-276
作者:  Chen, Zhi;  Yu, Guirui;  Ge, Jianping;  Sun, Xiaomin;  Hirano, Takashi;  Saigusa, Nobuko;  Wang, Qiufeng;  Zhu, Xianjin;  Zhang, Yiping;  Zhang, Junhui;  Yan, Junhua;  Wang, Huimin;  Zhao, Liang;  Wang, Yanfen;  Shi, Peili;  Zhao, Fenghua;  Yu, GR (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Geog Sci & Nat Resources Res, 11A,Datun Rd, Beijing 100101, Peoples R China.
Adobe PDF(3027Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:337/35  |  提交时间:2014/05/09
Terrestrial Ecosystem  Spatial Variation  Carbon Exchange Fluxes  Climate Controlling Factors  Carbon Source/sink Strength  Asian Region