NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共18条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Interfacial growth of nitrogen-doped carbon with multi-functional groups on the MoS2 skeleton for efficient Pb(II) removal 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 631-632, 页码: 912-920
作者:  Pei, Hanna;  Wang, Jing;  Yang, Qingfeng;  Yang, Weixia;  Hu, Na;  Suo, Yourui;  Zhang, Daohong;  Li, Zhonghong;  Wang, Jianlong
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/05
Nitrogen-doped Carbon  Mos2  Pb(Ii)  Adsorption  Repeatability  
Methods to treat the industrial wastewater in diosgenin enterprises produced from Diosorea zingiberensis C. H. Wright 期刊论文
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2018, 卷号: 186, 页码: 34-44
作者:  Zhang, Xinxin;  Jin, Ming;  Tadesse, Nigatu;  Zhan, Guanqun;  Zhang, Hui;  Dang, Jun;  Wang, Sicen;  Guo, Zengjun;  Ito, Yoichiro
收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2018/12/05
Diosgenin Wastewater  DiosC.rea Zingiberensis C. H. wrigH.  Chemical  Physicochemical  Biological  
Soil physicochemical properties and vegetation structure along an elevation gradient and implications for the response of alpine plant development to climate change on the northern slopes of the Qilian Mountains 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 5, 页码: 1006-1019
作者:  Yang Yong-sheng;  Zhang Li;  Li Hong-qin;  He Hui-dan;  Wei Ya-xi;  Luo Jin;  Zhang Guang-ru;  Huang Yu-ru;  Li Ying-nian;  Zhou Hua-kun
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/05
Qilian Mountains  Elevation  Vegetation Structure  Soil Physicochemical Properties  Climate Change  
Physicochemical and functional properties of gelatin extracted from Yak skin 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2017, 卷号: 95, 页码: 1246-1253
作者:  Xu, Mengqi;  Wei, Lixin;  Xiao, Yuancan;  Bi, Hongtao;  Yang, Hongxia;  Du, Yuzhi
收藏  |  浏览/下载:74/0  |  提交时间:2017/06/22
Yak Skin Gelatin  Thermotolerance  Physicochemical And Functional Properties  
Molecular structural properties of extracted gelatin from Yak skin as analysed based on molecular weight 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, 2017, 卷号: 20, 页码: S543-S555
作者:  Xu, Mengqi;  Wei, Lixin;  Xiao, Yuancan;  Bi, Hongtao;  Yang, Hongxia;  Du, Yuzhi
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/07/25
Antioxidant  Gelatin  Physicochemical And Functional Properties  Thermotolerance  Yak Skin  
Changes in soil physicochemical and microbial properties along elevation gradients in two forest soils 期刊论文
SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2016, 卷号: 31, 期号: 3, 页码: 242-253
作者:  Hu, Lei;  Xiang, Zeyu;  Wang, Genxu;  Rafique, Rashad;  Liu, Wei;  Wang, Changting
收藏  |  浏览/下载:60/0  |  提交时间:2016/07/19
Biolog-eco Plate  Soil Microbial Community Structure  Functional Diversity  Tree Species  Plfa  
Optimization, characterization, and biological activity of polysaccharides from Berberis dasystachya Maxim 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2016, 卷号: 85, 页码: 655-666
作者:  Han, Lijuan;  Suo, Yourui;  Yang, Yongjing;  Meng, Jing;  Hu, Na
收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2016/07/19
B. Dasystachya Maxim Polysaccharides  Response Surface Methodology  Antioxidant And Anti-proliferative  
Chemical Species, Micromorphology, and XRD Fingerprint Analysis of Tibetan Medicine Zuotai Containing Mercury 期刊论文
BIOINORGANIC CHEMISTRY AND APPLICATIONS, 2016
作者:  Li, Cen;  Yang, Hongxia;  Du, Yuzhi;  Xiao, Yuancan;  Zhandui;  Sanglao;  Wang, Zhang;  Ladan, Duojie;  Bi, Hongtao;  Wei, Lixin
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2016/12/19
Simultaneous Removal of Toxic Cyanide and Cu(II) Ions from Wastewater by a Bi-functional Raspberry-like TiO2@yeast Microspheres 期刊论文
JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES, 2015, 卷号: 18, 期号: 2, 页码: 175-184
作者:  Li, Hong-Ying;  Bai, Bo;  Jing, Deng-Wei;  Ding, Chen-Xu;  Wang, Hong-Lun;  Suo, You-Rui
收藏  |  浏览/下载:52/0  |  提交时间:2015/12/17
Photocatalysis  Bio-adsorption  Hybrid Materials  Synergistic Mechanism  
Chemical Components, Mercury Coordination Structure and Micro-Morphology of Tibetan Medicine Zuotai 期刊论文
SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS, 2015, 卷号: 35, 期号: 4, 页码: 1072-1078
作者:  Li Cen;  Zhan-dui;  Leng-ben-cai-rang;  Sang-lao;  Suo-lang;  Duo-jie-la-dan;  Duo-ji;  Du Yu-zhi;  Li Lin-shuai;  Zhang Ming;  Yang Hong-xia;  Bi Hong-tao;  Wei Li-xin
收藏  |  浏览/下载:98/0  |  提交时间:2015/12/17
Tibetan Medicine  Zuotai(Gtso Thal)  Heavy Meta  Mercury  Chemical Form