NWIPB OpenIR

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
An improved clenbuterol detection by immunochromatographic assay with bacteria@Au composite as signal amplifier 期刊论文
FOOD CHEMISTRY, 2018, 卷号: 262, 页码: 48-55
作者:  Huang, Qiong;  Bu, Tong;  Zhang, Wentao;  Yan, Lingzhi;  Zhang, Mengyue;  Yang, Qingfeng;  Huang, Lunjie;  Yang, Baowei;  Hu, Na;  Suo, Yourui;  Wang, Jianlong;  Zhang, Daohong
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/12/05
Immunochromatographic Assay  Clenbuterol  Bacteria  Gold Nanoparticles  Signal Amplification  
Estimation of nutrient discharge from the Yangtze River to the East China Sea and the identification of nutrient sources 期刊论文
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2017, 卷号: 321, 页码: 728-736
作者:  Tong, Yindong;  Bu, Xiaoge;  Chen, Junyue;  Zhou, Feng;  Chen, Long;  Liu, Maodian;  Tan, Xin;  Yu, Tao;  Zhang, Wei;  Mi, Zhaorong;  Ma, Lekuan;  Wang, Xuejun;  Ni, Jing
收藏  |  浏览/下载:83/0  |  提交时间:2017/02/15
Yangtze River  Nutrient Discharges  Non-point Sources  Yangtze River Estuary  Harmful Algal Blooms